Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/75

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

64 søN1)BE ‘rBom)HJEMs Anm. aaben for sydøstlig vind og med denne vanskelig at komme ud af. Bejan i Ørlandets herred. Bugten ved Bejan mellem øen Garten og Bejanhaugen er en meget søgt stoppeplads for saavel større som mindre fartøier. Holdebunden er god. Saavel fra Garten— som Bejanlandet er overalt meget langgrundt ud, dog mest fra bunden af den egentlige Bejanbugt meHem Rønsholmen og Bejan; den egentlige ankerplads for mere dybtgaaende fartøier blir derfor ikke stor. Bejansundet meHem Garten og fast1andet er ganske grundt. Havnen er aaben og udsat for sydlige og sydøstlige vinde. Af denne grund blev der i aarene 1884—-1887 bygget en omtrent 250 fod lang molo, hvilket arbeide imidlertid standsedes, førend moloen fik den længde, den skulde have havt. Derfor er havnen ved Bejan ikke saa god og sikker, som den vilde have været efter den oprindelige plan. Havnens inderste bassin ligger for en større del næsten tør ved lavvande, og derhos er havnen meget for liden for søgningen, og der er under storm indtruffet skade “i den med fartøier opfyldte havn. Samt1ige de ovenfor nævnte havne i Trondhjemsleden ligger paa dennes nordside. “ Ørlandsbugten iØrlandets herred kaldes den vide bugt østom ØrlandetS kirke. Her er en meget rummelig og god ankerplads med god ho1debund for større skibe. Bunden bestaar af ler og sand med ler. Fra landet rundt’bugten er overalt meget lang- grundt ud. Med stærke sydøstlige og sydlige vinde, der staar ret ud Trondhjemsfjorden, gaar der megen sjø, der kan være saa svær, at kommunikation med stranden umuliggjøres og maa ske over Bejan. For smaafartøier er anker-pladsen under saadanne omstændigheder mislig, og det har hændt, at fartøier har strandet. Ytterøen vestlig i Hevne herred, paa Trondhjemsledens sydside. I det smale sund mellem denne og Taftøen er en stoppe- plads for smaafartøier og baade. Dybden i sundet er 5 favne. Østlig vind staar imidlertid ind sundet, og med denne kan man ikke komme ud. Indløbet er snevert. Magerø i Hevne herred. I Sundet paa Magerøens østside er en god og rummelig skibshavn. Man ankrer midt paa bugten noget søndenfor husene paa Magerøen paa omtrent 11 favne vand; god holdebund, bestaaende af sand og ler. . I Voxpbugten i Hevne herred paa nordsiden af Magerø er en nogenlunde god ankerplads paa 7 favne vand; sand— og lerbund. Bugten er aldeles aaben for nordøst og østenvind, der sætter adskillig sjø. Heunskjelhavn i Hevne herred paa indsiden af Hevnskjelø. Her en udmærket god havn for smaafartøier. Man ankrer paa 5 til 6 favne vand. Ved Slaattevik kan smaafartøier stoppe paa 6 til 8 favne vand, god holdebund. I Svansholmssundet, mellem Svansholmen og fastlandet, er en