Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/381

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

87O Søm)B.E n TBom)HJEMs Am:. vinSskatten. Fra 1849 og gjennem aarrækker tillagdeS der fattig- kassen kr. 24 O0O.0o aarlig som andel i brændevinsafgiften. I femaaret 1861—65 udgjorde den gjennemsnitlige aarlige udligning til fattigvæsenet kr. 33 14O.åo og i femaaret 1891—95 kr. 49 7t50.oo. Allerede i 1835 heder det, at fattigskatten i Trondhjem var betydelig mindre end i andre landets byer af tilsvarende folke- mængde. Saaledes var den iDrammen og Kristianssand „mere end respektive 5O og 1OO pct. høiere end her paa stedet.—C Aar- sagen hertil søgtes deri, at byen havde flere, tildels rige Stiftelser og legater, der kom de fattige tilgode. Dette gjælder selvfølgelig endnu. Imidlertid er fattigudgifterne i de sidste aar, navnlig efter den sidste byudvidelse, stigende. Saaledes er der til udligning for fattigvæsenet paa budgettet for 1897 opført kr. 122 O0O.o0. FattigvæSenet bestaar af fattigkommissionen. der har 11 med- lemmer, fattigforstandere, fattigvægter og fattigkasserer. Tron(lhjems kommunes udgifter og indtægter for aaret 1897. A. Almindelige anliggender. Udgɔfft: Gadebelysningen —-—-—-—-—-— — kr. 17017.so Brand— og vandvæsenet —-—-—-—-—— ., 71 516.00 Vei-. b1—o-,’beplantnings— og brolægningsvæsen — — „ 44 032.o0 Vedligeholdelse af kommunen tilhørende bygninger „ 11 825.o(1 Byens renholdelse —-—-—-—-—-—— „ 15 96O oo Tilfældige udgifter ved ingeniørvæsenet m. v.r . u 2 410.oo Ingeniørvæsenets administration —-—-—-— „ 20 990.0o Justits— og politivæsen —-—-—-—-—-— „ 74 674.sT Afdrag og renter af komn;unens gjæld og andre kom- munen paahvilende forpligtelser —-—-—— „ 279 831.0T Den tekniske aftenskole —-—-—-—-—— 894O.00 Udgifter ved maskinistskolen — — 5 120.00 Den tekniske læreanstalt — — — ., 23 740.(10 Kathedralskolen —-—-—-— 7 731.16 Elen 0fstads haandgjerningsskole — — ., 1 100.00 Medicinalvæsenet —-—-—-— „ 32 O08.o0 Den kommunale adn1inistration — „ Z—31 3O2.93 Kirkelige anliggender —-—— „ 11 042.87 0bservatoriet — — — 1 0O0.o0 Skydsvæsenet — — — 8O0.0O By1narken —-—-—-— —-—-—-— 2 520.oo TvangsarbeidsanStalten —-—-—-—-—— l OO0.oo Bidrag til forskjellige almennyttige indretninger — 5 126.0o Nedsættelse og eftergivelse af skatter —-—— „ 9000.oo Bykassens underballance for 1895 —-—-— „ 28 701.4—V Tilfældige og uforudseede udgifter — — — — „ 36 611.13 Samlet udgift — — — kr. 744000.oo