Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/367

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

356 SøN1)BE TBoN1)H.mms Anm. indtægter, og der bemærkes, at ingen fremmede skibe i aarets løb havde besøgt byen paa grund af den høie toId, som var blevet paalagt. I løbet af det sekstende aarhundrede begyndte fremmede, navnlig hollandske skibe, at besøge Trondhjem, fornemmelig for at afhente trælast, men denne handel synes endnu ved aarhun- dredets slutning endnu ikke at have naaet nogen synderlig betydning. I den 0s1oiske reces af 8de juli 1580 anføres det, at Trond- hjems borgere haardt beklagede sig over det kjøbmandskab, som Bergens borgere havde drevet med bønderne i Trondhjems len, idet de kjøbte fisken, førend fiskerne kom til land med den. Det blev fastsat, at Bergens borgere ikke maatte drive nogensomhelst handel i Trøndelagen, og omvendt Trondhjems borgere ikke i Bergens stift (Gulathings lagsogn), Trondhjem skulde efter dette have eneret til hande1en i de 4 sjø1en: Roms- dalen, Nordmøre, Fosen og Namdalen; om handelen paa Nordland og Finmarken blev det i recessen udtrykkelig bestemt, at den skulde tilkomme Bergen og Trondhjem i fællesskab. Trondhjems borgere skulde forsyne sjølenene med alle for- nødenhedsvarer. Led undersaatterne mangel paa fornøden tilførsel, skulde Trondhjems borgere ikke kunne formene bergenserne at handle med indbyggerne i det trondhjemske. Bergenserne fortsatte imidlertid at handle i sjølenene. Proces, som endte ved herredagsdo’mme af 22de mai 1592 og 29de april 1602, faldt ud til fordel for Trondhjem, uden at derfor konkurrancon mellem begge byer ophørte. I aarene 1611—1612 ankom der, ifølge et toldregnskab, 40 frem- mede skibe, tilsammen drægtige 1828 læster, til Trondhjem, deraf 3 fra Bergen, 5 fra Danmark, de øvrige fra Holland. I samme tid ankom og afgik 47 i byen hjemmehørende fartøier, hvilke alle, paa et par nær, var smaa jagter eller skuder, og hvoraf de aller- fleste for paa Nordlandene, resten paa Bergen. De vigtigste udførselsartik1er var efter samme regnskab: Dæler 5085 tylvter, tjære 18311Z2 tdr., tran 34 tdr., tørfisk 343 skippund, rodskjær & rundfisk 338 Skippund og 2 voger, Salt fisk 635IZ2 tdr., sild 1112 tdr. Der indførtes 902 tdr. malt, 1139 tdr. korn, 80 tdr. mel, 64 tdr. brød, 756 tdr. øl, 927 tdr. salt, endel vin og brænde- vin og nogle andre smaating. I 166O fik bergenserne handel sammen med trønderne i sjølenene, men den gaves atter i 1662 til Trondhjem alene. Først i 1702 fik indbyggerne af sjølenene fuld frihed til at handle paa Bergen. Af stor betydning for Trondhjems handel blev i midten af det syttende aarhundrede produktionen af gar- kobber fra Røros og ved de andre nordenfjeldske bergværker. Toldindtraderne viser sig at stige i midten af det syttende aar- hundrede.