Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/364

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TB.ONDHJEM. 353 Efterat bankens hovedsæde i 1897 flyttedes til Kristiania, er der en bankafdeling i Trondhjem. Trondhjems sparebank er oprettet 1823 og havde ved udgangen af 1896 en formue af I 304 596 kr. Til sparebanken hører Trond- hjems spa.rebanks laaneindretning. Sparebanken havde 1ste januar 1896 en forvaltningskapital af 1O 596 581 kr. Trondhjems arbeider-j’orenings spareskillingsbank er oprettet 1854 og havde ved udgangen af 1896 en formue af 61224 kr. For- valtningskapitalen var 1ste januar 1896 659 294 kr., Den borgerlige “forenings sparekasse, oprettet 1867, havde 1ste januar 1896 en forvaltniJ1gskapital af 751 168 kr. Haandværkexy‘’oreninge-ns spareka“9se, oprettet 1848, havde 1ste januar 1896 en forvaltningskapital af I 13000O kr. Norges hypothekbank har et laanekontor i Trondhjem. Trondhjems handelsbank, oprettet i 1885,j har en aktiekapital af 5OO 000 kr., reservefond 1ste januar 1896 7O 000 kr., delcredere- fond 20 0O0 kr. Trondhjems laanekontor. Trond]nems realkreditbank har en aktiekapita1 af 6OO 0OO kr., hvoraf indbetalt 25 %, forvaltningskapitalen var 1ste januar 1896 5 327 75O kr. Den nordenjjeldske kreditbank er oprettet 1868; aktiekapitalen er 2000 000 kr., fordelt paa 6000 aktier, hvoraf indbetalt 1 0O2 32O kr„ reservefondet var 1ste januar 1896 75 16O kr. Privatbanken i Trondhjem er oprettet 1859. Aktiekapitalen er 1 O00 0O0 kr., hvoraf indbeta1t 5000O0 kr., reservefond 1ste jan. 1896 var 150 0O0 kr. Strindens sparebank, oprettet i 1842, eiede ved udgangen af 1896 15 545 kr.; forvaltningskapitalen var 1ste januar 1896 1 099 426 kr. Trondhjem brandforsikringsselskab er oprettet i 1863. Aktie- kapitalen er 2 000 O0O kr., fordelt paa 5000 aktier, hvoraf ind- betalt 1ste januar 1896 579 280 kr., reservefondet er 540 0O0 kr. Det nordenjjeldske sjøforsikringsselskab. T1“ondhjems sjøforsikrjingsselskab. De to sidste “er i likvidation. Handel og skibsfart Allerede før Olaf Tryggvessøns tid var der efter Tjodrek Munk nogle kjøbmandsboder ved Nidaros. — Da relikvierne af Olaf den hellige i St. Olavs skrin kom til at opbevares i Nidaros, begyndte skarer af fremmede, baade inden— og udenlandske, mest danske og svenske, at valfarte hvert aar til Nidaros og bragte handWelSomsætning i byen. Nidaros har tidlig havt handel i Lofoten. hvad der kan sees deraf, at Sverre i 1177 mødte handelsfartøier ved Rauðabjørg i Stadsbygden, kommende fra Lofoten. Ogsaa med andre fiskevær har Trondhjem staaet i forbindelse; erkebispen eiede saaledes om- kring 1200 blandt andet fiskeværet Grip. Forbindelsen med Island har ogsaa været ret livlig. Søndre Trondhjems a1nt. 23