Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/359

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

348 SøN1)BE TRONDHJEM.S AMT. Tekniske elev-forening. “ Trondhjem lægejorening. Begravelsesforeningen for norske læger. To-ondhjems loererjorening. Folkeskolens lærer;forening. Trondhjems militæx7Z’orening. Trondhjems underofjiCersforening. Trondhjems haandværks— og industr?j’(n“ening. Under dette navn sammensluttedes fra— 1ste januar 1891 Trondhjems borgerlige klub og Trondhjems haandværkerforening. “ Handels— de kontorberjentenes forening, stiftet 1879. Trondhjems handelsj‘’orening har bestaaet siden 17de’ februar 1862 og har f. t. ca. 200 medlemmer. Hu.seierj’oreningen. Forskjellige foreninger. Foreningen til dyrenes beskyttelse i Trond- hjem og omegn, stiftet 1884. Det nordenjÌjeldske selskab til hestens forædling. Forsvarsforeningen, Trondhjems kreds. Arbeidsudvalget for det trondhjemske forsvars.fond. Harmonien-, k1ubselskab, Munkegaden 22. Trondhjemske inj’anteribrigades private musik— og hjæb)ekasse samt kaptein Boye Krogh og hustrus legat. Nidaros mandssangforenin-g, stiftet 1885. Veldædighedsforeninger og foreninge1— for almennyttige formaal. Selskabet for Trondhjems byes vel. Trondhjems forel(esningsjorening stiftedes den 25de januar 1886 med det formaal gjennem offentlige forelæsninger at give ar- beiderstanden og andre, som ikke har havt adgang til høiere skole- undervisning, anledning til erhvervelse af almennyttige kundskaber. Trondhjems kommunale sygehus. — Elisabeths hospital Selskabet for arbeiderboligers ansk(1ffelse, stiftet 1874, har til formaal at skaffe ordentlige og stræbsomme arbeidere passende boliger til forholdsvis billig pris. Understøttelseskassen for værdige trængende haandværkere —og deres ej’terla(lte, Stiftet i 1862 med et grundfond af 28 speciedaler, eier nu over 45 O00 kroner. Dampkjokkenet er en ve1dædighedsansta1t, der staar under Trondhjems kommunalbestyrelses garanti og kontrol. Trondhjem spiseindretning stiftedes ved overskuddet af en middag i anledning af kong Carl Johans fødselsdag den 20de januar 1842, stort 195 spd. 47 skill., hvilket beløb oprindeligt var bestemt til trængende brandlidtes bespisning. Hertil føiedes i 1844 en gave paa 1000 spd. fra kong Carl Johan. AnStalten sattes igang fra 6te aug. 1845 med frit lokale i Hospital-stiftelsens bygning indtil 1873, da den tilflyttede sit nye lokale i Kongens gade, „Trond- hjems Dampkjøkken“. Anstaltens formaal var at skaffe fattigfolk god og nærende mad mod billig betaling. I tiaaret 186O—-70 le-