Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/354

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TBom)H.1EM. 343 Selskabet eier følgende legater: Bergmester Jens Henrik Winsnes og hustru Elisabeth Marie, født Bernho“fts, legat, stort 16 OO0 kr. Renterne tilfa1der testatriks for livstid. Efter hendes død tillægges Ij4 af renterne kapitalen, indtil denne har naaet en størrelse af 25 O00 kr., medens resten, og fra den tid kapitalen har naaet sidstnævnte størrelse de sam- lede renter, anvendes i selskabets øiemed og hovedsagelig, saavidt mulig, til undersøgelse af ertsforekomsterne i det nordenfleldske bergdistrikt. Hans A. Benneehes stipendiej’ond. Ved tillæg 15de januar 1876 til testament af 1866 skjænkede Benneche 20 000 kr. til viden- skabernes selskab i Trondhjem som „en uangribelig kapital, hvoraf selskabets direktion nu kan anvende de aarlige renter til viden- skabelige og literære øiemed, navnlig som stipendier for helst yngre videnskabsmænd eller j’orj’attere, eller som belønning jor udmærkede videnskabelige a.fhandlinger eller literære arbeider af anden art“. Legatet er paaheftet en livrente af 800 kr. til testators søster. Trondhjems kunstj’orening er stiftet 17. september 1845 efter initiativ af landskabsmaler, professor J. Dahl og portrætmaler Lars Hansen. Den første direktion bestod af byfoged Henrik ZZgsholm, død 1860, digteren, assessor K. N. Sehivaeh, død i 1860, portræt- maler Lars Hansen, død 1867, grosserer Broder KnudtZon, død i 1864, og kapteinløitnant Chr. Due, død 1893, bekjendt som pro- fessor Hanstens ledsager paa dennes reise til Sibirien. Foreningen havde ved sin grundlæggelse i 1845 220 med- lemmer og ved sit 5O—aars jubi1æum i 1895 373 medlemmer; den eier et fast galleri og havde ved sin femtiaarige virksomhed ud- loddet kunstgjenstande for 150000 kr. . Foreningen, der for tiden har sit lokale i Trondhjems spare- banks bygning, har havt bidrag af Trondhjems brændevinssamlag, nogle aar 4000 kr. Trondhjems historiske j’orening, stiftet 1897. Foreningens for- maal er at udbrede kundskab om og sans for Trondhjems og Trondhjems stifts historie gjennem foredrag, skrifter og paa anden hensigtsmæssig maade og at fremme studier i samme retning. Nordenj)’eldske kunstindustrimuseum, stiftet i 1893, anvender aarlig ca. 15 000 kr. og har sine samlinger i stiftsgaarden, „Norsk Husflids venner“ har til formaal at fremme husflid og kunstflid i Trondhjem og omegn. Trondhjems .flskeriselskab stiftedes 21de februar 1880 som filial af det 1879 i Bergen oprettede „Selskab for de norske fiskeriers fremme“; det fik nye love med selvstændig virksomhed fra 19de januar 1892. Under Selskabets bestyrelse hører Trondhjems flskeri- museum“, grund1agt ved private midler 1887 og stiftet den 4de juli 1888. Selskabet har i private bidrag ca. 40O kr. aarlig; af det af statskassen for budgetaaret 1896—97 bevilgede bidrag til fiskeri- Selskaber har selskabet erholdt et beløb af 53O0 kr.