Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/353

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

342 Søm)BE TRONDHJEMS Anm. hver 22. september i portioner paa 100—20O kroner til trængende, ugy’te kvinder i Trondhjem Til dette legat henlægges hele testators beholdne formue med fradrag af, hvad han ellers har bortskjænket og andre udgifter, hvilket udgjør ca. 53O OO0 kroner, og da testators samlede formue ansættes til 725000 kroner, vil der saaledes tilfalde det her om- handlede legat ca. 195 000 kroner. Af bygninger, der vedkommer disse ovennævnte stiftelser, kan nævnes Thomas Angells hus, almindelig kaldet „Klostret“, paa hjørnet af St. Jørgensveiten og Bispegaden; det er opført 1770 og har plads for 28 damer (sammenlign. de angellske stiftelser). Thomas Angells stuer (Angellsstuerne), oprettet ifølge kod. af 31. Oktober 1798 og udvidet ved kgl. resol. af 22. januar 1892, optager 26 personer af borgerlig stand. Fattighusene, Erling Skakkesgade 58, bestaar af det gamle og det nye fattighus i forbindelse med Ange1lstuernes bygninger og har plads for 129 medlemmer af begge kjøn. Børnehjemmet „Fridheim“ i Trondhjem er oprettet 1872, op- tager fattige og forsorgsløse pigebørn af Trondhjem og Strinden for at opdrage dem til duelige og brave tjenestepiger Børneasyler. Baklandets asyl havde i aaret 1896 125 ind- skrevne børn. Ilens asyl har i 1896 været besøgt af ca. 130 børn. Lademoens asyl havde i 1896 262 indmeldte børn. Trondhjems asyl havde i 1896 137 børn indmeldte. Selskaber og forening-er. Det kongelige norske videnskabers selskab er stiftet i 1760 som tidligere omtalt (side 280). Siden forandringen i Videnskabsselskabets Statuter i 1874 har selskabet væsentlig beskjæftiget sig med den naturhistoriske og den historisk antikvariske undersøgelse af det nordenfjeldske. Fra 1874 af er udgivet et aarsskrift til belysning af det nordenfZjeldske Norges natur og historie. Selskabets samlinger er følgende: Mynt- samlingen, ca. 12 50O numre, og mineralsamlingen er betydelige. Oldsagsamlingen, 4900 numre, og Zoologisk samling har et rigt materiale til studiet af forhistorien og faunaen idet nordenfjeldske. Paa grundlag af de af Gunnerus og andre efterladte herbarier er der en botanisk samling, særlig rig paa havplanter. Bibliotheket er i den sidste tid væsentlig udviklet i historisk og naturhistorisk retning og tæller nu ca. 70 000 bind. I manuSkriptsamlingen findes dokumenter til belysning af Norges historie i det 17de og 18de aarhundrede. I 1878 blev udvidet det i 60—aarene opførte lokale paa Kalv- skindet. Det er besluttet at opføre en ny østfløi til den nuværende bygning. ’—. an