Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/351

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

340 Søm)BE TBoNI)H.1EmS AMT. Legatet udgjorde oprindelig i 1876 37 35O kr. Legatets beholdning var i 1895 kr. 47 365.23. Thore Vol(ls og hustrus legat til fattige kon;flrmanders beklædning. Gunhi1d Ghristine Jacobsdatter Vold, født Tøndel, har skjænket sin formue til et legat til hjælp for fattige børns bek1ædning ved deres konfirmation. Testamentet er dateret 20de juni 1872. Dets beholdning var 1895 2961 kr. Apotheker Christian Fredrik Møller-op eg hustrus legat. Dette legat er oprettet ved gavebrev af adjunkt ved Fredrikshalds skole, Carl Melchior Stang og hustru Valborg Dorothea, født Møllerop, til minde om apotheker Christian Fredrik Møllerop og huStru, til værdige enker eller ugifte døtre af embedsmænd i Trondhjem. Stiftelsens beholdne formue udgjorde ved udgangen af 1888 82 035 kr., hvoraf 30 0OO kr. i pantobligationer. Resten inde- staaende i sparebank. Nieoline Kriegsmanns stnZftelse. .Raadsherre i Riga, August Friederich Kriegsmann, der var gift med Nicoline KnudtZon, en datter af kjøbmand Nic. Henr. KnudtZon, har ved et testamente, der blev aabnet af de retslige myndigheder iRiga den 5te decbr. 1874, testamenteret 10 000 rubler, 25 183 kr., til „Nicoline Kriegs- manns stiftelse“, som et „Fami1ielegat til bedste for min afdøde ægtehustrus sødskende og deres ægtefødte efterkommere.“ Af revenuerne Skal kun udde1es îZ2, îZ3, IZ4, indtil beløbet er steget til 15 O00, 25 0OO, 40 000 rubler. Beløbet er sendt til magistraten i Trondhjem. ()u)esens testamente. Thonning 0wesen, der i nogen tid efter 1822 kjøbte den store jordeiendom Leren efter oberst Krogh for 19 0O0 spd., døde i l891 og efterlod sin formue dels til slægt i Ir1and, dels til private personer i Trondhjem samt endelig til forskjellige stiftelser. Hvad der skal anvendes ioffent1ige øiemed, er værdipapirer og kontanter til et samlet beløb af 220 0OO kr. tilligemed eiendommen Leren, hvis værdi har været anslaaet til 320 0O0 kr. Gaar man ud fra, at der efter testators forudsætning kan opnaaes pris for jordeiendommen Leren m. m. af — — kr. 32000O (efter overslag) at kontanter og værdipapirer udgjør — „ 220 0OO saa bliver boets bruttobeholdning for tiden — — kr. 540 0OO Herfra gaar forlodS: i Til Stiftelsen „Kristi kjærlighed“ — — — kr. 4O O00 Til 2 arbeidsskoler —-—-—— — „ 80 0O0 Til geistlig betjening i disse — “ „ 4O 000 Til bøger og bibliothek for samme — „ 8400 Arveafgift og omkostninger ca. —-—— „ 48 0OO kr. 216 400 og der bliver altsaa en foreløbig restbeholdning af — — kr. 323 6OO Deraf skal irske slægtninge have % — — kr. 64 720 Stiftelsen „Kristi kjær1ighed“ yderligere IZ10 „ 32 360 „ 97 080 og resten kr. 226 520