Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/349

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

338 søm)BE TBONDHJEMS mr. Et særskilt arbeidshus blev oprettet ved reskr. 10de oktbr. 1788. Da det forrige tugt— og verkhus havde overflødig plads, fik det nye arbeidshus lokale i dettes bygninger. Det blev nemlig bestemt, at den nye Stiftelse skulde reises ved de kapita1er, som var oplagte af Angells formue siden 1780. Den ved denne leilighed disponerede sum af de angel1ske midler var 3000O rdlr. Arbeidshuset standsede sin virksomhed ganske i 1813 og blev benyttet som fattighus. Ved reskript af 11te Septbr. 1818 blev dets formue, 447 1f2 spd., samt dets lokale, a.rbeidsredskaber og inventarium overdragne til en ny stiftelse, der af kong Karl Johan fik en gave af 4000 spd. til vedligeholde1se. Den fik derefter sit nuværende navn: „Kong Carl Johans arbeidsstiftelse.“ Anstaltens grundkapital var saaledes, da den begyndte at virke i sin nye skikkelse, 4447îZ2 spd. Til Trondhjems fattige havde Carl Johan skjænket et beløb, som ved udgangen af 1835 udgjorde henimod 8000 spd., og heraf tillodes det ved kgl. resol. 10de novbr. 1836 at benytte 36O0 spd. til indkjøb af anstaltens nuværende gaard paa Kalvskindet. Derhos skjænkede kongen yderligere til anstalten en obligation paa 3000 spd., dog saaledes, at hans aarlige bidrag af 2O0 spd. nedsattes til 80 spd. Stiftelsens eiendom var i 1895 84 526 kr. Madame 1S‘teimanns legat. Samuel Steimann indvandrede fra SchweiZ i begyndelsen af dette aarhundrede. Han døde i 1834 og hans efterladte enke, Anna Elisabeth, født Holst, i 18ð0. Enken skjænkede boets formue til velgjørende øiemed. Legatets beholdning var 1895 25 095 kr. Proprietær Lars Testmanns sti ftelse. Lars Testmann, gift med 0hristense, født Finne, døde i 1863 og efterlod en stor formue, hvoraf jordegods i Leksviken udgjorde en betydelig de1. Ved boets afslutning i juni 1864 udgjorde den af ham op- rettede stiftelses kapita1 16 975 spd. Legatet, der anvendes til fremme af haandgjerning i byens almueskoler samt til understøttelse for trængende ugifte kvinder, havde i 1895 en beholdning af 8O 746 kr. Assessor Schnitlers og ji“ues legat. Ved testamente af 28de novbr. 185O skjænkede assessor iTrondhjems stiftsoverret Bal- thaZar Schnitler og hustru Dorothea et legat til nødlidende, helst forældreløSe børns underholdning. Legatets beholdning var 1895 kr. 23 932.84. Johan Finnes legat. Ved gavebrev af 19de decbr. 1864 har grosserer Johan Finne skjænket 20 000 kr., hvoraf renterne skal tilfalde værdige og trængende fruentimmer af embeds— og borger- stand i Trondhjem. Legatets beholdning i 1895 var kr. 22 336.14. . Damej’oreningens legat til husarme er stiftet ved et gavebrev fra fru Nicoline Roll og fik kongelig konfirmation af 21de juni 1865. — Kapitalen udgjorde oprindelig 1805 spd. Legatets beholdning i 1895 var kr. 8064.46.