Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/342

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TRONDHJEM. 331 I aarhundredernes løb var seglet blevet i høi grad forvanSket. De tre hoveder nederst i vaabenet blev til en rose paa muren, og denne rose gjordes til sindbi11ede paa domkirken. Staden for- k1aredes at have sit navn af roSen (guasi nitens rosa), idet man har delt navnet Nidros som Nid-ros (istedetfor Nidaros). Fra sidste halvdel af 16de aarhundrede hidrører vistnok det kapitelssegl, der kun indeholder en stor rose med omskrift: ()apitvlvm Nidro. ad. Cavsas, og som synes at være brugt gjennem hele det 17de aarhundrede. W Et yderligere udviklingsStadium heraf synes det at være, naar byens eligerede mænd i slutningen af forrige aarhundrede benytter et segl,— der indeholder en „naturlig“ rose med knop og blade paa en sti1k. I Trondhjem ønskede man til 900—aars-jubilæet at faa sit byvaaben befriet for de mange forvanSkninger fra tidligere og senere tider, og vende tilbage til den enklere middelalderlige form. I et møde af magiStrat og formandSkab 25de marts 1897 appro- beredeS den af arkitekt Haakon ThorSen efter middelalderSSeglet udførte tegning; den anvender kun en farve og et metal: blaat og sølv. IndSkriften er Sigillum Nidrosiensis (:ivitaZis. (Segl for Nidaros by). SundhedStiIStanden iTrondhjem har i senere tid i det hele været god. Af epidemiSke Sygdomme er anmeldt 6490 tilfælde i 1896, 7171 i 1895. Dødeligheden udgjorde i 1896 18.B pr. 1000. — Antallet af fødte udgjorde i 1896 1020. dødsfaldene 604. OverSkuddet —af fødte over døde udgjør 416 eller 1.2 0,ä“’0 af befolkningen De vigtigste dødsaarsager (over 2O dødsfa1d pr. aar) var: 1892 1893 1894 1895 1896 Antal kjendte dødsaarsager — — — 529 778 698 54O 604= “ 96 Deraf: Tær1ng —-—-— 82 126 108 90 Difteri —-—-— 74 211 83 Alderd0mSSvaghed — 39 37 4() 49 51 Lungebetændelse — 34 37 29 41 42 InfluenSa —-—— 33 Hjertefei1 —-—-— 29 21 22 24 38 Kræft —-—i —-—— 2 5 25 3ð 3() 44 Meningitis tuberkulosa — 21 21 27 21 24 Morbilli —-—-—— 43 HjerneapoplekSi — — 28 27 22 24 Akut diarrhoe — — 44 7 O 43 36 Medfødt svaghed — — — 23 23 Akut bronkit —-—— 24 24 Det vil sees, at difteri eller trondhjemSk halsesyge i aarene 1892—1894 optræder med 74, 211 og 83 dødsfald; i 1895 og 1896 havde denne sygdom kun 8 og 12 dødsfa1d, delvis vistnok paa grund af anvendelse af serum.