Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/341

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

330 SØNDRE TRONDHJENS AMT. . Trondhjem er sæde for en stadsjysikus, og der er 4 apothekere. Ved poStkontoret er en postmester og 4 j’uldmægtige. Kon- torpersonaZet udgjør ialt 16 mand. Det nuværende postkontor blev taget i brug høsten 1880. AntaZlet af a.fsendte vær-dibreve udgjorde i 1890 103 016, i 1895 107 024 og i 1897 117 019. AntaZlet af udleverede værdibreve udgjorde i 1895 141 626 og i 1897 157 95O. “ „ AntaZlet af ankomne og afsendte pakker udgjordei 1895 25 141 og i 1897 35 911. AntaZlet af ind— og udbetalte indenrigske postanvisninger udgjorde i 189O 3255 og kr. 349 497.49, i 1895 10 229 og kr. 760 729.93 ogi 1897 13 877 og kr. 1 15O 293.v1. Antallet af ind— og udbetalte udem-igske postanvisninger udgjorde i 1896 830O og kr. 41O 463.oo og i 1897 1O 065 og kr. 426 418.12. Fra Trondhjem afSendtes i 1896 886 900 breve eller 26.S stykker pr. individ. TelegrafStationerne i Trondhjem har en inspektø)“ og flre be0’ente. Der er ’ . afsendte te1egrammer: ankommne te1egrammer: 1896 81 397 101 483. Trondhjem er hovedstation .for trondZgjemske (5te) iɔffam“eri- brigade og Standkvarter for 2(let ko)y)s eller Ti-ondhjems liniebataillon og landeu(ernsbataillon, ligesaa er Trondhjem Standkvarter for felt- artilZerikoopset i det nordenfjeldske. Byen har kommandant og kapteinvagtmeste)—. Følgende fremmede magter har konsuler i Trondhjem: Amerikas forenede Stater, Belgien, BraSilien, Danmark, Frank- rige, Italien, Nederlandene, Portugal, Rusland, Spanien, Stor- britannien og Irland, Tyskland, Østerrig og Ungarn. Kommunebestyrelsen bestaar af ]2 formænd og 36’repræsentanter med en formandSkabssekretær. s Ta-ondZx“ems gamle bysegl fra middelalderen er opbevaret in den arnamagnæanske diplomsamling iuniversitetS—bibliotheket iKjøben- havn i to eksemplarer. Figurerne paa seglet forestiller —en bisp til- høire, staaende under en kirkegavl, hvori et vindu i form af en roset. Paa hovedet har han bispehue, i venstre haand en krum- Stav, medens den høire er løftet til velsignelSe. Til venstre staar en konge i en hvælvet aabning af en kreneleret borg; han har krone paa hovedet og holder i den høire haand en vægt med to skaale, medens han lægger den venstre haand paa bryStet. Baade kongen og bispen sees kun i halv figur. I Seglets nederste del staar ved siden af hinanden 3 hoveder, hvilke vistnok forestiller geistlige og repræsenterer domkapitlet. Seglets legende er kun ufuldstændigt bevaret, men synes at indeholde den samme indskrift, der findes paa senere bysegl, nemlig: Sigillum om[niu]m c[iviu]m N[idrosie]ns [is eiv]itatis ( Segl for alle borgere i Nidaros by).