Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/328

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TRONDHJEM. 317 høide, som kong Olafs søstersøn Guthorm Ketilssøn havde foræret ifølge sit under kampen med en irsk fyrste aflagte løfte. En for- tegnelse fra 1577 angiver 49 messehagler. Et gothisk antependium eller alterforsats blev 169l fra „Trond- hjems kirke“ (domkirken) bortført til kunstkammeret i Kjøbenhavn og er nu en af de bedste prydelser for den middelalderlige afde- ling i det danske oldnordiske museum. I 1762 udgav Gerhard Schøning sin beskrivelse over Trond- hjems domkirke. Digteren ‘S’chu)aeh, assessor i Trondhjems stifts- overret, er maaske i 1838 den første, som efter 1814 har tænkt paa en restauration af Trondhjems domkirke. Heinrieh Ernst Sehirmer, født i Leipzig 1814, foreslog for kirkedepartementet, at Storthinget skulde ansøges om penge til for- undersøgelser og tegninger, og Storthinget bevilgede de fornødne penge. I 1859 udkom et pragtværk over kirken med tekst af pro- fessor Munch og tegningen af SChirmer. Sidst i 60—aarene blev den første bevilgning til restaurationen, 28 000 kr., givet af Storthinget mod, at de øvrige 12 00O skaffedes fra andet hold; Trondhjems sparebank gav dette beløb. Den 1ste-juE 1869 begyndte restaurationen med skrudhuset. Dette blev saa gjo1Ït““iÏáerdîgt efter Schirmers forslag og under hans ledelse. I 1872 overtog arkitekt Chr. Christie restaurationen. Da Christie traadte i Spidsen for restaurationsarbeidet, havde dette været igang i tre aar, og han forefandt sakristiet eller skrud- huset færdigt og restaurationen af Johannes den døbers (vulgo Ange1ls) kapel samt af den store korbue sat igang. 0ttekanten med omgangen og kapellerne blev af ham restau- rerede til det mindste ornament; nyt hvælv og nyt tag byggedeS. Det sidste traadte efter saa lang tids forløb atter frem i sin op- rindelige skjønhed. Domkirken viste sig at være slet fundamenteret, grundmuren bestod for en god del kun af sten, løst nedkastet i en grøft. Murene, der tildels hang ud af lod, forsynedes med en ny grundmur. I de svære graastensmure fandtes hugne stene fra de for- skjelligste dele af bygningen, hvilke i sin tid var væltet ind i mu- ren og smurt over. Disse originale stykker kunde dels bruges, og dels har de værd som modeller. “ I 1890 var koret med ottekanten færdigt. Vingerne og det Store taarn er nu under arbeide. Ogsaa i disse dele er betydningsfulde levninger af profilerede stene fundne. Det viste sig, at hele taarnets øverste parti, helt fra baandet nede ved vingernes tag, bestod af hugne stene. .T1“0udhJ“en1st tsi91111sjr1;a„er.„op.fø.nt.. af Y.9kSl3GD: Ti kirken 1 ældre t1d er anvendt sten dels fra Bakaunet i Trondhjems bys umiddelbare nærhed og dels fra KZungen og Øie