Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/265

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

254 SØN’DRE TBom:)HJEMs Anm. en kjøbstad, gav mændene tomter der til at opføre sig huse, men han lod gjøre en kongsgaard ovenfor Skipakroken.“ Hertil bemærker professor G. Stor-m: Snorre fortæller her ikke andet, end hvad han kunde ræ- sonnere sig til af de norske byforhold og af sit kjendskab til Nidaros selv. Hode-ek Munk nævner i sin beretning intet om Olaf Tryggves- Søns anlæg af Nidaros: „Olaf reiste til det sted, som kaldes Nidaros, hvor der da vistnok var nogle faa huse; nu derimod er det hovedstaden for hele riget, idet byen er ophøiet, ikke blot ved at være sædet for erkebispen, men ogsaa ved at høisalig martyr Olafs relikvier gjem- mes der.“ “ i I Odd 1S‘norresens beretning heder det: „De styrede forbi Agdenes og til Nidaros: der var da sat op et torp og kjøbstad“, — uden at denne kjøbstads anlæg sættes i forbindelse med Olaf Tryggvessøn. Det heder ogsaa, at Olaf byggede en kirke her i Trondhjem, som, maaske feilagtig, er forudsat at være en Klemenskirke, og hvis beliggenhed ikke kjendes. Byen fik ikke noget bestemt navn, hvad forøvrigt heller ikke var tilfælde med et par andre norske byer. Vistnok har Niðarnes allerede før Olaf Trygvessøns tid været et centralt sted. Paa en længere Strækning af TrondhjemSfjordens sydside findes der nemlig ingen god havn uden ved Nidelvens os, og det synes da høist sandsynligt, at denne første gode havn i et forholdsvis vel befolket distrikt har været benyttet fra urgammel tid af et folk, der altid har brugt sjøen stærkt. Niðaros var hyppig brugt som navn for byen i det 12te, 13de og 14de aarhundrede, men noget bestemt navn synes dog ikke hævdet; mmp nunuNiðarnes SQ„m prægpingssted. -“Kaupangen, kjøbstaden, har vistnok været det almindelige hn3Zvn, og* dette fællesnavn er brugt om byen Trondhjem af en engelsk for- fatter fra begyndelsen af det 12te aarhundrede, der opregner de norske byer saaledes: Bergen, Kongehelle, Kaupangen, Borg, Oslo og Tunsberg. — Udenfor Trøndelagen har man brugt betegnelsen: Kaupangen i To-ondhjem, og Trondhjem, landskabets navn, gik, som før berørt, over til navn paa byen. Allerede fra det 11te aarhundrede af finder man hos uden- landske forfattere Trondhjem i forskjellige former anvendt som by- navn, og i middelalderens seneste aarhundreder fortrængte dette navnet Niðaros, omend dette sidste vedligeholdt sig som fæstnet i det kirkelige sprog. Erik jarl, der var en af anførerne ved Svolder mod Olaf Tryggvessøn, var opdragen hos Thorleij dens vise i Meðaldal (Me1— dalen). Erik og Svein jarl boede paa Lade.