Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/252

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

xoH;MUNAL HUSHom)NmG. 241 Abnormskolevæsenet. 1893. 1894. Døvstummes undervisning — — — kr. 5 161 8 421 Blindes undervisning — — — — — 8 314 8 O79 Aandssvages undervisning — — — — 4 376 6 427 Tilsammen kr. 12 851 12 927 Heraf er refunderet —-—-— — 4360 4411 Den nye skolelov var ved udgangen af 1893 gjennemført i alle skolekommuner isøndre Trondhjems amt med undtagelse af 4, nemlig Røros, Stoksund, Roan og 0sen, der fik udsættelse med gjennemførelsen indtil 1. juli 1894. r Herredskommunernes udgTffter til skolevæsenet i de 5 regn- skabsaar 1890—-1894 udgjør gjennemsnitlig aarlig 30—39 0Z0 af kom- munernes samtlige udgifter. * I søndre Trondhjems amt er to amtsskoler, som er ambu- latoriske; de holdes som regel to aar i træk paa samme sted; de holdtes i 1894 og 95 i Stadsbygden, hvor der undervistes 5O gutter og 47 piger, samt i Børsen, hvor der undervistes 66 gutter og 25 piger. I 1897 holdtes amtsskolerne i Støren og i Hevne. 35 aflenskolekurser holdtes i 1897 i 18 kommuner. FattigvæSenet. I 1894 var i søndre Trondhjems amt antallet af understøttede hovedpersoner 5143 eller 41.Ö pr. 1000 af amtets folkemængde, og den gjennemsnitlige udgift for hver hovedperson var 69 kr. I riget var antallet af understøttede hovedpersoner 8O 749 eller 39 pr. 1000 af folkemængden med en gjennemsnitlig udgift for hver hovedperson af 87 kr., der fordelte sig saaledes, at der for landdistrikterne faldt 71 kr. og for byerne 119 kr. paa hver under- støttet hovedperson. I 189O var antallet af understøttede hovedpersoner i hele landet 73 364 (37 pr. 1000) og af bipersoner 92 174, tilsammen 165 588 understøttede fattige, hvilket er 83 pr. 1000 af landets folkemængde. Mere end 8 % af landets folkemængde nyder fattigunder- støttelse, og udgifterne gik i 1894 op til henimod 7 mil1. kroner. De understøttede hovedpersoners og bipersoners samlede antal er som regel mere end 2IZ4 gange hovedpersonernes antal, hvilket maa erindres, naar der kun anføres antallet af understøttede hovedpersoner. I de 9 aar 1886—1894 var de understøttede hovedpersoners antal gjennemsnitlig 38.—1 pr. 1000 af rigets folkemængde og under- støttelsen til hver hovedperson gjennemsnitlig kr. 8O.9. . I søndre Trondhjems.amts landdistrikt var i de 9 aar 1885 -—1893 gjennemsnitlig aarlig antallet af de understøttede hoved- personer 3469, hvilket giver 35.1 pr. 1000 af folkemængden i 1890, denne taget som middelfolkemængde. ’ Antallet af de understøttede enslige personer var gjennem- Søndre Trondhjems amt. 16