Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/187

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

176 SØNDRE TBoN1)HJEMS A1uT. Handel og skibsfart Handelen og skibsfarten i Trondhjems by-er omtalt under be- skrivelsen af denne. Efter den friere handelslovgivning siden 60—aarene er handelen i landdistrikterne ikke ubetydelig. I søndre Trondhjems amt, hvor en stor by ligger nær amtets befolkningscentrum, er dog den største handelsomsætning for de nærmest omliggende landdistrikter knyttet til byen. I 1891 var der i søndre Trondhjems amts landdistrikt med handel og pengeomsætning sysselsat: 74 grosserere, kjøbmænd og handelsmænd, 140 landhandlere (18 kvinder), 1 skoghandler og lastehandler, 52 handelskarle, skræp- pekar1e, kræmmere, 17 fæhandlere, 21 agenter og andre mellem- mænd, 82 andre selvstændige næringsdrivende ved handel og penge- omsætning, tilsammen 387 personer samt 206 bestyrers og betjente, ialt 593 personer sysselsatte med handel og pengeomsætning, hvor- til endnu kommer et antal arbeidere og andre i lignende under- ordnet stilling: 243 tomtearbeidere, plankesorterere o. l. og andre arbeidere ved handel og pengeomsætning. Hele gruppen „handel og pengeomsætning“ i statistikens livs- stillinger omfatter saaledes 836 personers sysselsættelse i 1891. Ved udgangen af 1895 var antallet af dem, som drev land- handel efter bevilling eller handelsbrev: iFosen fogderi 124, i Orkedalens fogderi 42, i Guldalens fogderi 52 og i Strinden og Selbu fogderi 53, tilsammen i amtet 271. Af forbrugs-, spare— eller handelsforeninger var i Fosen fogderi 9, i Orkedalen 6, i Guldalen 12 og i Strinden og Selbu fogderi 6, tilsammen i amtet 33. der ved udgangen af 1895 tællede 2496 foreningsmed1emmer og havde i 1895 en Omsætning tilsammen af 992 743 kr. Rettigheder til Salg og udskjænkning af brændevin gives ikke mere i søndre Trondhjems amt udenfor Trondhjems by. De sidste rettigheder paa Froøerne og paa Røros ophørte i 1896 og 1897. Ret til udskjænkning af øl gives af herredSstyrelserne, der dog kun nødig bevilger denne ret, saa at der i 1895 kun gaves 3 al- mindelige rettigheder i Støren herred, og af indskrænkede rettig- heder — Salg kun til reisende — kun 1 i Rennebu og 8 i 0pdal; 4 i Røros, 2 i Singsaas, 3 i Støren og 2 i Soknedalen; 2 iKlæbu og 7 i Selbu. Ingen i hele Fosen fogderi havde ret til udskjænkning af øl. I Trondhjem holdes marked ved midsommertid, i Røros holdes marked 3die tirsdag i februar. Paa Røros og i 0pdal er derhos sammenkomster en gang om aaret til forhandling af kvæg og fedevarer.