Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/151

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

140 SøNDP“E TBom)HJEms AMT. Kn o r, (trigla gurnardus). M a k r el (s(—omber sComber). M a k r el S t ø r j e (thynnus mediterraneus). § S V æ r d f i S k (xú)hias gladius). ’Ö S u t a r e (gobius minutus). ’GRo gn k al 1, R o gn k e k S, (CyClopterus lumpus).

 • B r e i fl a b (lophius pis(“atorius).

“X’ S t e n b i t (anarrhichas lupus).

  • F l e k S t e n b it (anarrhichas pam“herinus),

lå T an gb r o S m e, (lumpenus lampetræj’ormis),

 • ? T a n g S p r e l l e ((:entronotus gunnellus). —

”?A al e ku S e eller tan g S p erling (Zoarces— viviparus). % S ø lv kv e i t e (tracypterus areticus). ’?*TorSk, Skrei, vaartorsk, rødtorsk, taretor S k, bergtorsk (gadus morrhua). § Hy S e, k o l j e (gadus (egle.flnus). ’å*Hvitting, ähvitling, vitting, bleke, (gadus merlangus),

 • ? K u l m ul e (gadus poutassou).

L y r (gadus pollaChius). =* Se i, mo rt, pale, Storp ale “ (gadus virens). ’? L a n g e (molva vulgaris). ÖÞ B irk e] an g e (molva byrkelange).

 • “ B r o S m e (brosmius brosme).
 • Þ S ii1 (ammodytes tobianus).
 • Kv ei t e (hippoglossus vulgaris).

’X“ T u n ge fly n d r e (hippoglossoides limandoides).

 • Flyndre, k onge flyndre, rø dSp ette (pleuronectes platessa).

’? S j ø t u ng e (pleuroneCtes microcephalus), ’(“ S a n d fly n d r e (pleuroneCtes limanda). S kr ub b e fly n dr e (plearonectes flesus).

  • L a k S (salmo salar).

’?Sj ø ø r r e t (salmo eriox, trutta). L o d d e ((mallotus villosus). Nebb esi1d, h orn fi S k (belo)2e vulgaris). ”? Sil d (clupea harengus). B ri slin g (elupea sprattus). A al (anguilla vulgaris). S t ø r j e (ac1penser stue-io). G u] h a a, S j ø m u s (chimæra monstrosa). H a a b ran d, h a a m æ r (lamna C—ornubica). B ry g d e (selaChe maxima). “’ H a a (acanthias vulgaris). Svarth aa, Sv arttorS k, bl aata ske (spinax niger). “’ Ha a kj æ r ring h aa S kj æ r d in g (scymnus microCephalus). S k a t e (raja adia ta). Pi r a al (—myxine glutinosa). B e rg la k S (CO)’yþhænOíde-S rupestris scopelas midler-i).