Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/273

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

268 søN1)B.E BEBGE1“1HUS Anm. “ (lraVen herred. Fra 1ste mai 1891 blev Graven særskilt herred; før hørte det sammen med Ulvik og Eidfjord. St0rrelSe og i11dbyggerautal. Graven herred grænser mod nord og vest til Voss, mod syd til UllenSvang og mod øst til Ulvik. g Det udgjør 189.04 km.2 med 13—31 indb., hvilket giver næsten nøiagtig 7 mennesker pr. km.2 Inddeling. Graven udgjør ét sogn og hører til Ulvik preste- gjæld. Det udgjør sammen med Ulvik og Graven ét lensmands- distrikt. Fordeling af dyrket jord m. v. Om area1et af dyrket mai-k og af snaufjeld, vande, myrer, udmark o. S. v., se under Eidfjord. Skogens areal udgjør 55 km.2 eller 29 pctL Jordbunden er leret og Skal være godt skikket for kornavl. Af byg avles der 882 hl. eller 0.6V pr. individ, af blandkorn 303O hl. eller 2.26, af havre 248 eller O.19, af poteter 6200 eller 4.67. 2000 m.2 jord er optaget af kjøkkenhaveurter og 440O af andre rodfrugter end poteter. Af heste er der 125 eller 94 pr. tusen mennesker; af S“torfæ 107O eller 804, af faar 2633 eller 1978, af gjeder l16 eller 87, af Svin 186 eller 100 og af rensdyr er der ét. I Graven blev der i slutningen af 3O—aarene skaffet et par hundrede tamme rensdyr. Antallet blev forøget i de følgende 10 aar; menji 1850 klagedes der over uheld med dem, og i 1860 var de ganske afskaffet. Beiterne er gode men utilstrækkelige. s Skogen, hvoraf 47 km.2 er løvskog og 8 km.2 naaleskog, er af ganske god vekSterlighed. Ifølge indberetning fra matrikulerings- kommissionen af 1864 havde alle brug den gang ved til brænde og de fleste ogsaa forøvrigt til husbehov. Flere gaarde, navnlig om- kring Graven vand, havde desuden en smule trævirke tilsalg. Dette gik dog ikke for nogen gaards vedkommende op til mere end 250 kr. LeVevei. Af herredets mandlige befolkning er 209 syssel- sat med jordbrug og fædrift. Af disse er 135 selvstændige gaardbrugere, leilændinger og forpagtere. Af de øvrige er 4 husmænd. Beskjæftiget med fabrikarbeide er 5. Sysselsat med haandverk er 49 og med smaaindustri 9. Af fæhandlere er der 1, af fiskere 8 og af søfolk 7. Af rentenister,h kapitalister og gods- eiere er der l og af fattiglemmer m. v. “4. —p Af kvinderne er 129 sysselsat med jordbrug og fædrift. Af disse er 12 selvstændige jordbrugere, leilændinger eller for- pagtere. Af de øvrige er ingen husmænd. Sysselsat med haand-