Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/215

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

21O W SØN’DRE BERGENHUS AMT. — I 1665 ......... 268 indb. 434 „ 1769 .... . „ 1801 var det . . 398W — „ 1825 .... . 573 — I 1845 . . . . 781 — „ 1865 . . 928 — „ 1875 ...,..... 917 — „ 189O, ........ 956 — Som man ser er indbyggerantal1et gaaet jevnt fremad til 1865. Fra den tid har fremgangen været ubetydelig. Til den tilsyne- ladende ti1bagegang fra 1769 til 1801 kan intet hensyn tages. Tallet under 1769 er nemlig kun en overslagssum og kan naturl1g- -vis som saadan afvige adskillig fra det virkelige antal af indbyggere i det anførte aar. — i Fabrik— 0g— grubedrift m. v. findes ikke i herredet. Der har heller ikke tidligere været nogen. Af amtets Stortingsmænd har.ingen været fra Rø1dal. Topografi. “ . a Røldal bestaar af Røldalselvens og Rølda1sva.ndets dalføre og de omliggende fjelde. Den nordligste del af Røldalselvens dalføre bestaar af en sæterda1, Valledalen. Dalen er omgivet af høie fjelde, men Selve dalføret er noksaa aabent, og der findes megen løv- vegetation og mange lier af fjeldbirk, asp og Or opover dalen. Dalbunden er flere steder myret og paa mange strækninger saa 1av, at den under flommen oversvømmes af elven. Dette er en af grundene ti1, at her kun er sæterbebyggelse, da flommen ødelægger agrene.. Forhen var der dog beboere hele aaret rundt paa de nu- værende “sætre omkring Valledalsvand og ligesaa paa Kjønberget, syd for ValledalSvand. n — Ved sæteren Venemo, syd for Valledalsvandet, findes der i en bergrabbe tæt ved elven en 8 å 10 meter dyb, men temmelig lav hule. Der skal tid- ligere have været drypstensformationer under taget. D1sse er nu forsVundne. Selve den beboede bygd, der omgiveS af høie, tildels snedækte fjelde, ligger for største delen omkring Røldalsvandet; langs-dets bredder ligger der dog kun hist og her en eller to spredte gaarde. En tættere bebyggelse findes kun paa fladerne og de bjergfyldte bakker ved nordkanten af vandet. Det flade land bliver her under- tiden oversvømmet. Den herværende, lille bygd begrænSes i bag- grunden af saateformige koller, bag hvilke de høiere fjelde rager frem. Smaaskog af løvtrær findes mange Steder i dalen og langs Vandets bredder. Den beboede Strækning nord for vandet er paa mange steder som oversaaet med sten; og de talrige stengjærder og rydningSrøser viSer, hvilket arbeide opdyrkningen har kostet. De større elve, der falder ud i Røldalsvandet, sprænger sig frem