Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/193

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

188 SØNDRE BEB.GENHUs AHT. norsk Selskab: Bømmeløens forenede grubekompagnier, der opgav Virksomheden efter at have sat 2O0 OOO kr. overStyr, og the Hauge- sunds Gold Mining Syndicate lim., der var et blandet norsk og engelsk selskab, som imidlertid efter en Svag, nu og da ganske af- brudt drift endelig har indstillet den, uagtet den gang, som de bear- beidede, „HaugesundSgangen“, skal have hørt til de mest lovende paa Bømmeløen. Et tysk selskab skal have gjort skridt til at indkjøbe denne grube. Paa Finaas prestegaard skal der findes agat. — “SkibSfart. Finaas havde i 1893 25 fartøier paa 383 tons drægtighed og med (i1 mands besætning. SaltVandSfiSket er af stor betydning for herredet. I femaaret 1888—1892 fiskedes der tilsalgs gjennemsnitlig aarlig for følgende beløb: Af briSling og smaasild for 6500 kr., af makrel for13 25O kr., af laks og Søørret for 61O0 kr., af hummer for 16,90O kr., af va‘arsild for 77 OOO kr. og af andre fiskesorter for 7250 kr.; tilsammen altsaa for .127 OOO kr. Desuden fiskedes der i 1892 for 4000 kr. i fedsild og i aarene 1890—92 gjennemsnitlig for 16 300 kr. skrei. I 1889 fiskedes der intet af denne fiskesort, og i 1888 solgtes der kun for 2c50 kr. Ogsaa enkelte af de andre fiskerier er faldt meget ujevnt. Saaledes er der i de to sidste aar af femaaret kun fisket for et par hundrede kroner i makrel, og vaarsildfisket, hvis udbytte i de øvrige 4 aar kun androg til gjen- nemsnitlig 40 OOO kr., gav i 1889 et udbytte af over 225 OOO kr. Ogsaa briSlingfisket har været meget ujevnt. J evnest har laks— og søørretfisket været. Hummerfisket synes at være i noksaa jevn tilbagegang; udbyttet er fra over.25 OOO kr. i 1888 sunket ned til under II OOO kr. i 1892. I makrelfiskerierne har der gjennem- snitlig deltaget en Snes mænd om aaret og i skreifiskerierne i 1888 10O mand og i aarene 1890—92 gjennemsnitlig 420 mand. I fed- Sildfisket deltog i 1892 24O mand. Det salgsudbytte, Som er faldt paa hver enkelt —mand ved skrei— og fedsildfiskerierne, synes ikke at være stort. Ved skreifisket faldt der saaledes i 189O 26 kr. pr. mand. i 1891 37 kr. og i 1892 27 kr. I 1888 var udbyttet ikke mere end 2îZ2 kr. pr. mand. Udbyttet af fedsildfisketi1892 var 17 kr. pr. mand. Mere ujevnt er udbyttet af makrelfisket. Dette gav i 1888 og 1889 henholdsvis 11O og 96 kr. pr. mand. i 1890 47 kr., i 1891 8 kr. og i 1892 21 kr. Tidligere var der et betydeligt østersfiske i Finaas. For c5O aar siden solgtes østerSen for 4 kr. tønden. I Slutningen af femti- aarene omtales det som ringe og ubetydeligt og isterkt aftagende. Ti aar Senere Solgtes der endnu fra Finaas omtrent 2O0 tdr. østers aarlig til en pris af 16 kr. td.; men det heder da, at de fleste af bankerne var aldeles udplyndrede. Nu drives der intet østersfiske iFinaaS. Ifølge indberetning fra fiSkeriinspektør Buch af 1883 skal der paa HiSken, Strudsøen og AlfSvaag, alle omkring Hiske-