Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/192

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

. FINAAS HERRE1). g 187 Paa Bømmeløen drives for engelsk regning et guldvaskeri. -Kompagniet heder 0scar Gold Mining Company lim. Guldgruberne og vaskeriet ligger paa det vestlige —af Bømmeløen paa gaarden -Urens grund i Bremnes sogn. Oprindelsen til guldverket var føl- gende: Skolelærer Bødal fra Nøkling opdagede den 12te mai 1881 kobbererts i Urens udmark. Der blev da af skolelæreren i forening med to andre mænd paabegyndt en forsøgsdrift, og under denne opdagede man, at enkelte af Stenene fra Skjærpet indeholdt gedi- gent guld “’?. Eierne traadte nu i forbindelse med nogle mænd fra Arendal, og ved disses hjælp blev dette og en del andre skjærpi nærheden i slutningen af 1883 solgt til et Londonerhus angivelig for en kontant kjøbesum af 280,000 kr. foruden et lignende beløb i aktier. Driften begyndte i april 1884 med et belæg af 74 mand. Hovedgruben var dengang naaet til en dybde af 20 meter. Driften blev stadig udvidet, indtil der i slutningen af 1885 fandtes 50 stamper, der hver kunde knuse 2000 kilogram sten i døgnet. Paa dette tidspunkt var OScarsgruben og den nærliggende Daws gang drevet ned til en dybde af 50 meter. Den gjennemsnitlige arbeids- styrke var i 1884 og 1885 paa det nærmeste 1O0 mand. Senere- hen blev der fundet en tredie gang, Hodgkinsons gang. Driften har neppe været lønnende, da procentindholdet af guld i gangene har vist sig temmelig lidet. Ved 0Soarsgruben var der indtil ud- gangen af 1885 udvundet guld for 36,000 kr. Selskabet har ogsaa 3 å 4 gange været rekonstrueret, og driften har en tid været ganske indstillet; men den er gjenoptaget ifjor høst. Den dybeste grube er nu henved 150 meter. For tiden er —driften yderligere udvidet og sysselsætter nu omtrent 1OO mand eller maaske mere. Selskabet har ogsaa indkjøbt de nedenfor omtalte Bøm.meløens forenede grube- kompagniers skjærp. — t W Foruden af det ovennævnte kompagni har ogsaa guldvaskning paa Bømmeløen været forsøgt af andre kompagnier. I femaaret 1881—1885 blev der anmeldt over 1000 ertsanvisninger (dels guld, dels andre metal1er) alene paa Bømme1øen, og der blev offentlig- gjort 430 mutl1ingSbreve dels paa guldskjærp, dels paa andre skjærp. De fleste var dog selvfølgelig værdiløSe. og det var kun de færreste af anvisningerne, der gav anledning til forsøgSdrift. Saadanne blev dog i 1884—85 anStillet af enkelte mænd fra Ber- gen og Haugesund og et par Selskaber i Kristiania Arbeids- styrken ved samtlige disse forsøgsdrifter oversteg dog neppe 50 mand. Et par betydeligere foretagender er dog bleven sat igang foruden det ovennævnte OSoar Gold Mining Gompany, nemlig et

=Ỳ.VÝ—

— C Dette er dog ikke første gang, der er fundet guld paa Bømmeløen. For omtrent 35 aar siden fandt en gut i nærheden af den nuværende Hauge- sundsgang et stykke rent guld, som blev overdraget til en arbeider, der atter i 1862 leverede det til bergmester dr. Dahl, som kjøbte det for 8 kr. Da der imidlertid ikke fandtes noget guld i det— faste fZjeld, hvor stenen var taget, blev der ikke gjort mere ved sagen. Stykket blev — overdraget til universitetets mineralsamling.