Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/82

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HAFs1‘o HEnHE1). 77 Stenalderfundene er: fra Hillesta(l 1 liden firka11tet, Sleben flintmeisel, fra Sviggum 1 flintkniv, fundet i opbrudt ny1and, og fra Urnes l meise1 af sort skifer og lignende af graa Skifer. Fra jernalderen kan nævnes fund fra Lommei)z, (V)’)l68, VV(’)2j“ll))l og 2kfæleim. —— Nedenfor GildresI1—)l“ee)z, en brat bakke i den gamle vei fra Hafslo ned til Sogndalsfjorden, er der levninger af en 1ide11 mur, kaldet Borgerberget, som efter et vistnok meget ungt sagn skal være opkastet af bønderne til forsvar mod kong Sverres mænd i 1184. Sandsynligere er det vel, at det er levninger efter en gammel bygdeborg. I Hafs1o er mange gravhauge, især paa Strækningen nordfor Hafslovatn og nær dette. I en af disse bange paa gaarden i-1lme fandtes ved udgrav- ning i 1822 230 Stykker jernredskaber, 111aaske spydodder af om- trentlig l fods længde, stablet regelmæssig paa hinanden og ganske godt konserveret. Ved gaarden UgZ(len i Fet er en stor stenrøs omgivet af mange gravhauge. En af disse, bekjendt under navn af Gals- haugen, blev i 1805 udgravet, og fandtes deri en i fire kamre afde1t gravkjælder og i hvert af disse en urne med aske og nogle udbrændte ben. Imelle1n Urnes kirke og stranden staar en bautasten 10 fod over jorde11, ligesom der paa den anden side af fjorden i S()lvorn staar eller stod to lignende stene. Ved Hafslo kirke staar en ikke betydelig bautaSten. Ifra Hafslo herred er der en del sagn og Stedfæstelser af sagn og historiske sag11, som knytter sig til kirker og gravl1auge. Mellem Urnes kirke og stranden staar eller stod en bauta- sten, 5 alen høi, og paa den anden side af Sognefjorden ved Solvor11 kirke en lignende sten, omtrent 50O alen fra kirke11. Om disse stene gaar det Sagn, at de er kastet af to konger, en paa Urnes og en paa Solvorn, der begge byggede kirker. Da Solvorns konge saa, at kirken paa Urnes blev vakrere end den i Solvorn, greb han en stor sten og kastede den over fjorden efter Urnes kirke; stenen faldt ned paa det sted me11e1n stranden og kirken, hvor den endnu Sta-ar. Kongen paa Urnes greb nu et klippestykke og slyngede det hen over fjorden, saa det faldt ned langt bagenfor kirken, hvor det endnu staar. Sagnet om Hagbar(l og Signe er stedfæstet paa Ur11eS. Dette sagn er et oprindelig dansk sagn, som findes allerede hos Saxo med en mængde stedfæSte1ser i Danmark; for en af stedfæSte1serne for Sjælland nævner Saxo erkebiskop Absalon Som hjemmelSmand. Der er ogsaa adskillige Stedfæstelser i Norge, hvoraf et par gaar tilbage til middelalderen. Det er utvilsomt folkevisen, som