Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/510

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BBEMANGEH HERRED. 505 Bremanger sparetforening, der har sit udsalgssted i Kalvaag paa Frøien, begyndte sin virksomhed i l871 og havde i 1895 en Omsætning af varer for kr. 23149; ved udgangen af 1895 havde foreningen 136 n1edlemmer. Ingen rettighed til udskjænkning a-f øl findes i herredet. I herredet er: Bremanger sparebank, oprettet 1897, med en forvaltningskapita1 i 1899 af kr. 43 763. Postaabnerier i herredet er: ](jelkenes, Botnene, Bre-maɔ2ger, Brem(mgeɔ“pollen. Der er telegrafstation i Kalvaag og rigStelefon- station i Bremangeøpollen, IíÍjelkenes og Hem2øe)z. Anlø b sste d e r i Bremanger herred er: Bremanger (Kalvaag), Bremangerpollen, Botne)2e, IØelkenes. Bebygning. Dette herredS faStland er meget tyndt be- bygget med gaarde og pladse; bebygningen ligger langs strand- siderne; den er saare tynd langs Frøisjøen, den meste bebygning ligger ved Midtguilen og paa søndre strand af Nor-dgz(len. Til ingen af disse gaarde hører sætre. Enkelte strøg af øerne er derimod tæt bebygget, saaledes Frøiens sydveststrand og Bremangerpol1ens bredder fra Nautsæter ved RydlandSpo11en indtil Grotle paa nordsiden. Ogsaa Dale- Vatns da-1føre har nogle gaarde og pladse, men forøvrigt er der kun ganske faa gaarde og pladse og ingen sætre. Af de til herredet hørende mindre øer har Smørhavn l gaard, Nigaardsøerne hver 1 plads og Gaasø 1 gaard. De øvrige øer er ubeboede. Bremanger herred har en matriku1sky1d af 287 mark. Bremanger herred har ifølge den trykte matriku1fortegnelSe 56 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matriku1— skyld havde en gjennems11itssky1d af 5.13 mark. Ved udgangen af 189O var herredets gaardsnummere delt i 253 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 236 selvstændige beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matriku1sky1d var l.22 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken i 1894—1898 var kr. 1837.00, i 1895—-l899 kr. 1937.00 efter de officie1le stati- stiske beregninger. Efter sorenskriverens opgaver over solgte faste eiendomme i 1895 er skyldmarken gjennemsnitlig for de i l895 solgte 11 eiendomme betalt med kr. 1 696.00. Her i denne beregning er ikke medtaget et l2te og 13de Salg af et bageri, hvor stor hus- værdi har bevirket uforholdsmæssig stor pris paa matriku1sky1den.