Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/487

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


482 NOnÐRE BERGENHUS Ax1T. Forvalter paa SVanø Birk FalCh Gje(Z(li)2g bestemte, at der af hans stervbo skulde udbeta1es 3O0 rdlr., for at sættes pa-a rente for Kinn præstegjeldS fattige. Af fru .l)“e)zfZ’s legat tilfa1dt der Kinn fattigkasse 145 spd. 21 sk., hvoraf renter11e aarlig uddeles til de mest trængende. Sognepræst Claus Finde legerede ved testament af 2Ode april l815 til præstegje1dets skole— og fattigkasse 40O rbdlr., saaledes at renterne deraf for en halvdel anvendes «til sko1eVæsenets for- bedring, saa at fattige børn kunne erholde noget til bøgers an- skaffelse, og noget blive til forbedring i Skoleholder-ens lønning», og for den anden halvdel «til fattigVæsenet, at fattige familier og børn kan faa nogen hjælp». Rode1agte kjøreveie. Fra Kinn fører bygdevei fra kirken til KimZe.sWu)a(l. Bygdevei fra Eike)ff()Z)“(l over Svarthum1e til Ramsdal. Bygdevei fra Knabesta(l fører til Øren ved Zndesta(lvat)2. Bygdevei fra Øren Ved NorddalSfjordens bund til So1eims- vatns vestende og fra dettes VeStre ende til Sundalsvat)Z. Bygdevei fra Høi(lalsyjor(lens bund til Svardalsvatn. Vei fra Florø til Florøe-idet. Enkelte kjørbare veie findes mellem forskjellige gaarde. RideVeie (fodstier). Fra Nedre Sfandal fører ridevei paa søndre side af StavdalSVatn op igjennem dalen og ned til Sl)(l7’(Z(tZS ?;at)2. Bygdevei fortsætter fra Rams-dal Som ridevei over Ramsda1s- hesten og til Aamot i Na2(st(lalen (Førde). Fra Sl-l9l(Z(tl-9v(tl““)25’ østende fører ridevei op igjennem Budalen og Videre ind i Gloppen til mor-tesæte1“ ved Emjellenvatn. Ki1m herred er delt i 3O Skolek1—edse med 723 under- visningSberettigede børn, 14 lærere (1895). Den Ved Skatteligningen i 1894 antagne formue udgjorde kr. l O06 020.()O, den udlignede l1 erredSSkat kr. 18 275.00. Florø ladested (O.Y2 km.2, 669 indbyggere Í 1891, 937 ind- byggere i 1900) udgjør en del af Kinn hovedSogn; det hører un- der Kinn og Vevring lensmandsdistrikf og thinglag. Byen ligger paa 610 36‘ nordlig bredde og 22Ô 42‘ øst for FerrO.