Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/470

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KINN HERRE1). 465 1øst. Beboernes brændsel er fornemmelig torv. Paa Askroven og Reksten er gode torvmyrer, der benyttes meget. Forøvrigt er der ved de fleste gaarde i sognet større eller mindre torvmyrer. I de øvrige Sogne — Svanø og Eikefjord —— er adskillig skog, som benyttes til brændsel; men ogsaa der, navnlig i Svanø sogn, benyttes torv. Paa gaardene Mandal (l2 opsiddere) og ()sland (3 opsiddere) i Svanø sogn er gode torvmyrer, og torv benyttes der i stor udStrækning, ligesaa findes i Merkesvik store torvmyr- strækninger. I Eikefjord sogn er skogen vækster1ig, saa træ- fang bruges i almindelighed til brændse1. Af den grund er opsidderne lidet vant med brugen af torv, uagtet ogsaa der findes myrer, der vilde afgive god brændsel. Skog. Dalene og fjordene i Kinn har noksaa god furu— og birkeskog. Arealet udgjør 127 km.2, hvoraf 65 km.2 furuskog og 62 km.2 løvskog. VækSterligheden er 1nidde1maadig. Ved Eike- fjorden er der ek, hvad der i Søndfjord er en sjeldenhed. Øe1—ne er snaue undtagen skiferøerne Svanøen og Staurøen. Kinn hovedsogn er, som berørt, næsten træbart. Kun nogle faa gaarde har noget furuskog. 0mkring Florø er begyndt plantning af skog, der viser sig noksaa frodig, navnlig viser granen Sig frodigst. I Svanø Sogn og Eikefjord er skog ved de fleste brug til husbehov. Den skog, som er almindelig, er furu og birk; des- uden er der asp, Or og ener. Paa de gaarde, Som ligger lunt, er skogen meget vækster1ig, navnlig er dette tilfældet med birk og furu; mange skogeiere forstaar lidet at Skatte skogens betyd- ning, hvorfor de hugger den, førend den er vokset op til gavntræer. Den benyttes for meget til brændefang, og der spares hellere paa torvmyrerne. Noget bygningstømmer kjøbes, og noget brændeved sælges. Der sælges endel tønde— og kassemateriale. MiddelpriS i 189—5 var pr. meterfavn ved: 14 kr. for birk og 11 kr. for furu. De gaarde, som har skOg, er: Svanø, E)“ikstad, Stavø, Stam“ø, Stavanger, Høidal, Osen, Hopen, Steinhovden, Høvik, Trættevik, Strømsnes og Pandvik, alle beliggende i Svanø Sogn. I Kinn sogn har Nyt- tingnes, Braml.sø (statens skog-) og ]Iaukaa sl(og. I Eikefjord sogn: Vassæter, Barlindb()tn, Løkkebøen og Langedal skog. Fiskerier. Et af landets betydeligste fiskerier, ne1n1ig vaarsildfisket, slog før rigelig til her i Kinn herred, saaledes som tidligere (bind I, pag. 511) udførligen omtalt. Talrige salte- rier byggedes, og disse forfaldt efter vaarsildfiskets ophør. Naar man fra en af høiderne for eksempel fra toppen af Batalden Saa ud- over disse strækninger, hvor sildefisket før var rigeligt, laa alle strande Som beSaaet af store salterier, men senere, efterat silden 30 —— Nordre Bergenhus amt II.