Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/400

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


— INDRE HOLMEDAL HERREI). 395 De 3 fund fra Stenalderen er alle gjorte paa Nes i Vik sogn og bestaar af 3 spydspidser af flint, fundne til forskjellige tider. Fra ældre jernalder kan nævnes et fund, som blev gjort ved Vik kirke. Liget var ubrændt nedlagt i et mandSlangt kammer. Paa i4arbeɔ”g i Sande sogn blev i 1832 udgravet en liden jord- haug. Paa bunden af haugen var der i det oprindelige jordsmon gravet 2 ovale fordybninger, Som begge viste Sig at være 1nands- grave fra yngre jernalder. Samme aar gjordes et nyt gravfu11d fra samme tid paa Hellebost. Af de andre fund fra yngre jern- alder kan nævnes 2 fra Vik og Raaeím1, begge i Vik Sogn, og l fra Z)2t)2d6, Bygstad Sogn. Indre Holmedal (Sande) kirke er en langkirke af -træ, opført 1864, med 280 siddepladse. Den ligger paa Gau1as nordbred Saa lavt, at vandet, naar elven er rigtig stor, staar lige op til kirketrappen. Sandvinar ki)”Zg“a var Indre Ho1n1edal (Sande) hovedkirkes gamle navn. Præstegjeldet blev oprettet ved de1ing af Hol1nedal ifølge reskript af 1ste august l75ð. v Bygstad kirke er en langkirke af træ, opført eller vel rettere ombygget 1845; (1e11 ligger paa en 1ide11 høide nederst i Bygstaddalen. Bygsfad (Kvamme) kirke nævnes første gang 1323 i en visi- tatsanordning for biskopens reiser i Sogn og Søndfjord og der- næst ca. 1360 i Bjørgynjar kalfskinn. Hvamms kirkja var Bygstad (BøgStad) a11nekskirkes gamle navn. Den forrige kirke stod paa Kvamme i Bygstad sogn; den er senere flyttet til Bygsta(l (efter 16de aarhundrede). Egen præst er nævnt. Vik kirke er en langkirke af træ, opført 1849, med 297 siddepladse; den ligger paa Haukedalselvens nordside ved dens udløb i Viksvatn. Vikr kirZø“a var Vik annekSkirkeS gamle navn. Egen præst er nævnt. Hæstad kape1 er opført af træ 1805 med 6O siddep1adse; den ligger ytterst paa odden, der fra HæStad stikker ud i VikSvatn. ’ He(linstaða k-i‘rkja var HæStad kapelkirkes gamle navn. Den kaldes ogsaa i de pavelige nuntiers dagbøger kapel. Det er lidet sandsynligt, at den indtil reformationen skulde have været den egentlige sognekirke for Vik Sogn, Som Kraft IV 858 beretter. Ifølge IViingaar(l’s beskrivelse over Indre Holmedal var den endnu i l7 7 O en gammel stavkirke. Kapellet nedtoges i l805. Lun(lar k-irkja laa paa Lunde i Bygstad sogn; den nævnes i Bjørgynjar kalfskinn.