Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/395

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


390 N0B1)BE BEBGENHUS AMT. J ordsmonet i l1erredet er sandjord og 1nyr; der er lidet 1er. “ Gaardene Se)z)2e-s(ete)“, Aarbe)“g, Birkela)ad, L(íf(lZ(Z, Dy.sZjela)2(Z og Hauke)Z er udsat for frost paa kornet. Arealet er saaledes udnyttet: Ager . . 4.8 km.2 Eng . . 15.4 » Ager og eng .......... . . 19.7 km.2 Skog .......... — .... . 104.() » Udmark, Snaufje1d, indsjøer, l1lyI’, Sne, is . . 437.3 » 561.() km.2 U (ls æ dog aVl pr. maal Samt foldighed: Udsæ(1 pr. maal Avl pr. maal Foldigl1e(l. i 1iter. i l11 HaVre. . . 90 4.()() 4 Poteter . . . .260 15.(30 4.6 Dy1—kning af korn er aftaget noget Der er større udyrke(le strækninger særskilt eg11ede til dyrk- ni11g paa gaardene Syg)2e)2, O—se)z, Leíɔ“vik, Hjelmeland og lS’kilbreií. HerredsstyrelSe11 har ans1aaet Værdien af l maal jord til 2O0 kr. og omkostningerne Ved dyrkningen a-f l maal til 50—8O kr. Der er tilstrækkelig 11jemmel1aVnega11ge og som regel ogsaa fjeldbeiter (Sæterhavn), men der er stor forskjel paa l1avnegangenes godl1ed. De bedste haVnegange er i Eldals(ZaleVz, paa søndre side af Storevatn, Aarebergda-len og paa gaardene S()laa.9, Høgelí, Hjelmela)Zd, B)“i)2gela)2d, Sk-ilb2“eí og Lan- gela)2d. Kvæget er stedegent, naar undtages, at en blanding af telemarkskvæg findes paa nogle faa gaarde. Kreaturhold samt fjærkræ i l1e1—redet 1ste januar 1891: Heste . . 394 Storfæ . . 4 225 Faar . . 6 430 Gjeter . . 89O Svin . . 297 HønS . . 15l