Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/370

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AS1(vo1.1) l-lERRED. 365— Paa Vilnes stod eller staar 3 store bautastene paa VeStre side af kirken. Paa gaarden Fure har staaet en bautasten. A S k V O l (l k i r k e er en langkirke af tømmer, opført 1863,„ med 520 siddepladSe. Askvalla)“ kírkja var Askvold hoVedkirkes gamle 11avn. Hyl- lestad og Øn sogne blev overført til det nye Hyllestad præste- gjeld ved resolution af 18de marts 1861. Vi1nes kirke er en langkirke af tømmer-, opført før 1662(?), med 130 sid(lepladse. Vilness kirl1Zja var Vi111es annekskirkeS gamle 11avn. En kirke her nævnes i Bjørn-gy)?jar kaljÎ9l1—imz. Paa fiskeværet Buel(mdet i V i1nes sogn fandtes et kape1, SO111 blev nedrevet noget før 1830; det stod paa Gillesøen (Gilsøen) (Kraft IV 862). Det kan være bygget i katholsk tid, men nævnes ikke i Bjørgynjar kalfskinn. «Bu» kirke er nævnt i Ber- genhus 1enSregnskab 1567. Askvold og Vil)2e-S kirker lik hver i gave før 1370 af Orm paa Flokasta(l 1 spandsbol i Birkeland i Hyllestad Sog11. Lega.ter. Sorenskriver Z—l)’Olll‘2ff’8 enke, I)zgeborg Catharina Nagel, fastsatte i sit testamente, dateret Bergen 7de mai 1794, at hvis lei- lændingerne paa det hende tilhørende fornemmelig i Søndfjord beliggende jordegods ikke vilde overtage dette til eiendom, mod at hvert brug for stedse blev forpligtet til at underholde en fattig, skulde jordegodset bortSælgeS ved auktion og for det derved ind- komne beløb oprettes ste(lSevaren(le legater i de respektive præstegjeld, og renterne af kapitalen aarlig uddeleS blandt de mest trængende. . Da de fleste af leilændinge1—ne erklærede sig uvillige til at indgaa paa de opstillede betingelsen blev godset derfor solgt og indbragte 1 703 Spd. 68 sk., hvoraf der tilfaldt nærværende præstegjelds fattigkasse 691 Spd. 94 sk. Renterne blev samme aar uddelt til 6 trængende. Kamli(lat Jfi(§hael Smiths og hm-f)“z(s legat stort 100 Spd. î;’3 af renterne skulde tillægges ka1pitalen, men resten udde1es til ()7lk6l’ eller já(le“)““løse eller anvendes til anskaffelse af klæder for tfltllige børn ved deres lronjîr1maf“ion. Fru .Marike)Z .?Z(M“’l)ll2’,.S’ legat af 16de Oktober 1889, Stort kr. 800. Renterne ud(leles til l“)’(I3l2W(]6)2(l6 Vi A—5’kl)OZ(l og Vilnes sog)2e, som ikke har understøttelse af fattigvæSenet. .48k“2)Ol(l p)“æstegjeld fik af fru Arem’ø’s legat 4l2 Spd. 94 sk. Renterne udde1es til de mest trængende. R o delagt e kj øreveie. Vei gaar fra Røisæter ved Grane- sund forbi Askvold kirke, Strømmen og Ringstad til .E‘l(l-SZ]Ï).OT’d(?72—-S’ bzmd. Længde 7 k1n.