Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/343

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest N()RDRE Bl-JRGENHL’S AMT.

A 11l o b S S t e d e r i Hyl1esta(l herred er: LeiW)Wvik (Bøf)or(Z), Skin-enes, ]å(Z)‘O)”(l87?, Sf()raakersZmd, Hyllesta(l. Beb ygning. Herredets tættest bebyggede strøg er Aa- fjordens nordside, strandsiden ved bunden af Sørefjorden og Hyl1e- stadfjorden samt dalføret, der fra denne O—aar østlig o0V der )aa nordover mod Ytre Holn1edal. Bøfjordens stra1ndsider, Lifjordens nordre strand, strøget ved Storaakersu11d, Skifjordens bredder og den fra denne fjord op- ga-aende Teigeda1 har ogsaa endel gaarde og pladse. I l1erredets sydøstlige del er enkelte Sætre. Paa Skorpø er kun 2 gaarde og etpar pladse og paa Sakrisø 1 gaard. Hyllestad herreds matrikulskyld er 700.:33 1nark. Hyllestad l1erred har ifølge den trykte matriku1fortegnelSe 104 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matriku1— skyld havde en gjennemsnitsskyld af (i.73 1nark. Ved udgange11 af 1890 Var herredets gaardsnummere delt i 281 særskilt skyldSatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketæl1ingen i 1891, var sam1eti 270 selvstændige beboede brug-, hvis gjennemsnit1ige størrelse efter deres matriku1skyl(lvar 2.ö9 1na-rk. GjennemsnitsVærdien af Sky1dmarken i l894—-1898 var kr. 119ð.()(), i 1895—1899 kr. 1202.()o. Efter sorenskriverens opgaver over solgte faste eiendomme i 1895 er skyldmarken for de i 1895 solgte 15 eiendomme betalt med kr. 906.00. Opgaverne over udsæd er fra opgaverne ved folketælli11ge11 i 1891. Matriku1Skyld mellem 5 og 1O skyldmark har følgende lå gaarde. I1(zjllesfa(7 pr(estegaar(l, 2l[yklebosf, har en skyld af mark 7.75. Har ikke været un(lergivet reduktion i henhold til lov af 19de juni 1882. Efter sog11epræstens skematiske opgave af 1891 har gaarden følgende area1er m. v.: Hovedbruget. Indmark 1O ha., udmarken og skogen ikke opmaa-lt. Skogen, der bestaar af birk, furu og or, skal være 11ogen1u11de tilstrækkelig til brænde og gjærdefang, deri111od ikke til l1ustømmer. Besætning: 1 l1eSt, 11 kjør, 2 ungfæ og 22 faar. Gjem1emsnit1ig avli11g: 20 tdr. haVre, 60 tdr. poteter samt lO0O voger hø. 2 l1 I1Sl]1 andsp1adse med 3 ha. indn1ark og en samlet besætning paa 9 10 kjør, 18 faar; avling: 11 tdr. havre og 6 à 7 tdr. poteter. C C rɔ l