Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/34

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


LYSTER HEHHE1). 29 Nordfor Marteda1en ligger mellem denne og Greinda1en Marte- dalsnaase, 1588 meter, en smaatoppet bræ, hvis vestre skraaning falder ind over Josteda1ens grændSe; bræen falder steilt af mod begge dalfører; langs den øvre del af Greindalen ligger paa den mod Samme vendende skraaning et par mindre toppe tilligemed en Snip af den østfor Sjurstølnaase (i JoSteda1en) over grændsen kommende bræ. Greindalen er en sidedal til Rausdale11, fra hvilken den gaar op i nordvestlig retning mellem MartedalSnaase og Greinhaug, bøier Saa nordover vestenom Greinbræen og taber sig i Glugge- var-hullet op mod grændsen n1e1le1n Jostedalen og Skiaaker. Denne steile dal er ubeboet. Mellem denne og Rausdale11s øvre del ligger en større bræ ind over Skiaaker grændse; det naar sin største høide i den paa grændsen liggende l887 meter l1øie, nøgne R—ivenaaskulen. Bræens vestre del benævnes GWrei)zbr(ee)2, dens mellemste og østre del Tve)“botnbræe)2. Fa1(let til begge dalfører er steilt. Gre‘inhaug ligger paa Vestsiden og To)“kils)zaase paa østsiden a-f den lille fra Rausdalen nordover mod Tverbotnbræen opgaaende sidedal. i Mørk‘)“isdalen gaar nordover fra Lyste1—fjordens bund, og er i sin nedre del smaabugtet, men længere oppe gjør den større krumninger. Den øvre del benævnes Rausdalen, og denne trænger lige op mod Skiaaker grændse. Nederst er dalen tæt bebygget, men gaardene blir Snart mere spredt og afløSes af sætre, der imidlertid ogsaa kun ligger spredt, og i Rausdalen er kun en enkelt sæter nederst i (lalen. Rausdalen er i sin nedre del noget aaben, men høiere op temmelig trang. Landet mel1en1 Mørkrisdalen med dens fort- sættelse RauSdalen i vest og Fortundalen i øst har i høiderne større bræer med forskjellige navne og har høider paa over 1500 meter. Fra begge dalfører gaar mange mindre Sidedale op mod bræerne; skraani11gerne har et forskjelligt fald, men nærmest dalbunden er der steilt. Harbarsbræen kommer ind over Skiaaker grændse paa begge sider af den paa grændsen liggende 2082 meter høie top Tz)eraa- dalskirken (tr. p.). Paa bræens østre side hæver sig Tu72—(Zl’()— dalskirke“n. Hele den nordre del af bræen kaldes Harb:(rs- bræen og sammes nordøstre del .FO‘fZlm(Z(lZSbl’(B6)l, medens midt- partiet kaldes Steinegbræen. Mellem disse naar det nøgne fjeld langt ind over bræen, i hvis nordre del ligger en række bræ- skjær eller nunatakker. Den største af de sidedale, som gaar op til bræen, er Grav-