Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/337

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


832 NORI)RE BERGENHL’S AMT. NedslagSdiStrikter. K1Il.2 Del af Guddalselvens neds1agsdistrikt . 19.15 Espe1andsvatns vasdrag ...... 32.8 Et par større —f().9S(’)’ fra bielve falder ned i Leirvikselven i Bø- fjor(len et stykke ovenfor Leirvik. Ved Storaaker er en elv, der har flere høiere fosSefald, men vandstanden er meget ujevn. Denne elv kommer fra et par større vande paa fje1det, hvilke vande der er an1ed11ing til at (læmme op og til at regulere vandmæng(1en i fossene og elven 11(Z3(leHfO1’. Salbue1ven er ogsaa en større elv, Som ligeledes konm1er fra Ra111Sg1’ØVålt11, der er opdæmmet. I (le1me elv drives sagbrug, stampe-, l1øvlemaskine og kværnbrug. TveitfoSsen ligger paa østsiden af Bøfjorden. Desuden gives mange 111i11(lre fossefald Og elve i herredet. — Paa nordre side af Storefje1det tæt udenfor Lauelven kommer en liden elv ud af fjeldet nede i sjøen saa langt nede, at den kun skal sees ved «fjæ1—e sjø». Der har været forta1t, at fra denne underjordiske aa-, der antages at komme fra et vand paa fje1det, der ligger omkring 2 O0() fod l1øit, skal Aafjordnavnet skrive Sig. I enkelte e1ve og vande er der lakSeyngel Og Ørret samt aal. Le1“þ“t“iks(‘lveøz“ og Es))(?l(m(lsZ)(ctn har adskillig ørret. I Salb2(— (1lven, T(1igez)(mz1 og R(u“.s“g)—øZ:(mz er der ogsaa ørret. Den bedste lakseelv er LeirvikSe1ve11 og vandene ovenfOr. I11 dSjøer. Efter karterne er der 104 vande, der l1e1t eller delvis tilhører herre(let. Over Langsjøen og Ramsgrøvatn foregaar nogen færdsel, naar ma-n fra Aafjorden skal til Haavaag ved DalsfjOrden. L(mg-sjøen ved MykleboStl1eiens østskraaning er lidt over 2 km. lang og ca. O.5 km. bred; kun den sydlige del ligger i dette lierred, resten i Ytre Holmedal. I—P(1m.sg)“øv(u“)z, mellem Ramsgrøl1ei og RamSgrønaava, er 1.2 km. langt og ca. O.Ö km. bredt. Kolvatn ligger mellem Jamneheis østskraaning og Alefjeld og er 2 km. langt og paa det bredeste l km. EspeZan(lsi-af)2, i da1e11 fra Bøfjord, har nordlig retning, er 1.8 km. langt og paa det bredeste 1.5 km. .4kse1;am er 1.8 km. langt. I11dsjøer i den før til Sogn hørende del: Km.2 Krokelivatn . . 0.5 Storevatn . . ().3