Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/298

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GU1.EN HEP.RE1). 293 temmelig steilt Op af havet. Disse øer er dog lavere, end øerne paa Sognesjøens nordside, i Su1en herred. De største af herredetS øer er: Losneø, som er den eneste af herredets øer, der ligger paa nordsiden af Sognesjøen; den er i størrelse den fjerde. Fjelde paa denne ø er MaríJ)“el(l paa øens nordligste nes og Bon(lej)“el(l i dens sydlige del. Kun en liden del langs søndre strand er beboet. Fjeldet skraaner nemlig temmelig steilt af lige til kysten undtagen paa øens sydøstlige pynt, hvor der er et lidet, dyrket og godt bebygget bakkehe1(l. Hisø, i størrelse den tredje af herredets øer, er ved Faale- fotsundet skilt fra den nordvestlige del af herredets fastland. Ved to bugter, en paa nordsiden og en paa østsiden, afskjæres af øens nordøstre del en mindre halvø, som kun ved et smalt eid er forbundet med den øvrige del af øen. Den er lavere end Losneøen uden mere fremtrædende fjelde. Her og der er nogle mindre dyrkbare strækninger 111ed spredt bebygning. Sandøen er den største af herredets øer. Ved Brandanger- sundet skilles den fra den sydvestlige del af herredets fastland. Fra øens nordre spidse strækker sig sydover efter hele dens længderetning en nogenlunde sammenhængende fjeldryg med smaa knauser, koller og aaser; omkring det høieste fjeld er Midtbøflel(l, omtrent midt paa øen, ca. 267 meter. Mod øens vestside falder landet mere eller mindre steilt af; paa østsiden er et smaakuperet og tildels myrlændt aas1an(l, som regel med svagere skraaninger mod kysten. Det beboe1ige land er ogsaa her indskrænket til spredte flekker, fornemlig langs stranden. M“ømen, i størrelse den femte af herredets øer, ligger veSte11— for Sandø, den nordligste del er den høieste; bebygningen bestaar kun af 2—-3 gaarde paa vestsiden. Børtnesø, herredets næststørste ø, ligger vestenfor Mjømen; ogsaa her er lave aaser; omtrent midt paa øen ligger Børtnesjjeld. Ved flere smaabugter fornem1ig paa øens vest— og nordside fremkommer mindre halvøer og nes. Bebygninge11 bestaar af nogle gaardklynger paa øens veStside. De øvrige øer er mindre; GrWimenø og Kversø ligger nordfor Børtnesø, Vassø mellem Sande og HiSø, Ifilleø veStfor sidst- næVnte; Hilleøen ansees som den frugtbareste af samtlige øer. Geologi. Grundfjeldets lag med gammel granit er berg- arterne i Gulen. Den til herredet hørende ø LoSneø bestaar af konglomerat med noget underliggende skifer. E1v e. Egentlige større elve er der ikke i Gulen herred. Der er en del bække, som efter regnveir kan svulme op, hvorfor der er lagt broer over dem.