Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/276

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KIRKEBØ HERRED. 271 1894 . . . 1770 kr. I895 . . 2074 » 1896 . . 241O » 1897 . . 3 650 » 1898 . . 2 90O » l899 ..... 3490 » — Ved udgangen af l895 var her 9 personer, Som drev land- ha11de1 efter bevilling eller hande1sbrev; de vigtigste handels- steder var: Bjordal, Ortnevik, Z(í9’kPbø og Vadeim. Ingen har ret til udskjænkning af øl. — P o S t a a b n e ri e r i l1erredet er: Bjor(lal, Vadeim, Maarere, Kirkebø,“ ()rtnevik. A n l ø b S S t e d e r i Kirkebø er: Noreviken, Aakre, Bjordal, Vadeim, Ki)W—keZ)ø, M aaren, ()rtnevik. Bebygning. Den meste bebygni11g — saavel gaarde Som pladse —— ligger ved fjorden og dens arme og da fornemligi mundingen af dalførerne. Ogsaa høiere op i dalene træffer man paa enkelte fje1dgaarde, som dog ligger spredt. Sætre er her og der over hele l1erredet, dels i dalførerne, dels inde paa Vidderne Kirkebø herred har i matrikulskyld 511.50 mark. Kirkebø har ifølge den trykte matriku1fortegnelse 66 gaards- nummere, hvilke efter herredets nuværende matriku1Skyld havde en gjennemsnitssky1d af 7.75 mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaardsnummere delt i 138 særskilt Sky1dsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketæ1lingen i 1891, var samlet i 132 selvstændige beboede brug, hvis gjenne1nSnitlige størrelse efter deres matrikulsky1d Var 3.87 mark. GjennemSnitsværdien af skyldmarkeni 1894—-98 var kr. l 159, i 1895—-1899 kr. 1l13 efter de officielle statistiske beregninger. Efter sorenskriverens opgaver over solgte faste eiendomme i 1895 er skyldmarken gjennemsnitlig for de i 1895 solgte 2 eie11— domme betalt med kr. 2079. 0pgaverne over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. MatrikulSky1d over lO Skyldmark har: Maaren af skyld 15.79 mark og angivet at have 6 husmands- p1adse, medens der er opgaver kun for 4 p1adSe. Samlet husdyr- hold i 1891 var: 1 hest, 28 storfæ, 57 faar, 6l gjeter, 3 Svin og 16 høns. Samlet udsæd i 189O var: 2.1() hl. byg, 4.6 bl. havre og 18.5 h1. poteter.