Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/243

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


238 NORDRE BERGENHUS AMT. U)“anip nordfor denne er der en tredje gruppe mellem Vøvr1ngs- dalen og dennes to syd1igste forgreninger. Den søndre del af fjeldstrækningen er mere sammenhængende og falder steilere af sydøst og sydover; den sydvestre del be- nævnes Ur(rf)“eld. Søndenfor dette ligger Hall()setbækkens (Zaltføre, som i sydøstlig retning kommer ind over Hosanger grændse og om Hallesetvatn bøier nordøstover under navn af Aas(lalen, mellem Urafjeld og Hestfjeld, og fører over i det lille dalføre, som fra Arnefjordens bund trænger sydvestover op om Da-gvatn. Her er kun nogle faa sætre. Mellem disse to dalfører i nordvest, Arnefjorden og den nedre del af Rivedalen i nord samt dennes Sidedal Berga-s dalføre i sydøst, ligger en l’je1dstrækning, der mod syd støder til Voss og Vossestranden. Sydvestlig paa Hosanger grændse ligger HO(Z)26Z)n6Zd, skilt ved Holskarvatns daljbre fra den lille Nabbenaase, der har steilt fald til alle sider og i øst er begrændset af det i nord og syd gaaende Holskar. Holskarvatns dalføre fortsætter østover søndenom Angenfjeld. Dalen er ubebygget. Syd for Ho1skarvatns dalføre paa Voss grændse er fjeldet tildels snedækket. Mellem AaSda1en, den øvre del af Holskarvatns dalføre og Asjelddalen ligger Angemî)“el(l og nor(lvest1ig for dette Hest- jjel(let. Paa Angenfjeldets høieste del ligger en liden bræ, der skyder et godt stykke nedad dens sydøstre fje1dskraaning. Asjeld(lalen gaar i nordlig retning ind over Voss grændse og danner Angenfjeldets østre begrændsning. Øverst i dalen ligger en enslig Sæter. Landet mellem Asje1ddalen og Bergas dalføre har steilt fald mod Arnefjordens bund og den nedre del af Rivedalen; ogsaa vestover mod Asjelddalen er skraaningen temmelig steil, hvorimod den falder mere jevnt a-f syd— og øStover. Den nordre de1, Kl*ibberstenberget, har afheld sydover til den udstrakte Engelan(lsmyr vest for denne. B(?rgas dal;føre, Sidedal til Rivedalen, gaar fra denne i sydvestlig retning forbi gaarden Hellene og lige op mod Voss grændse. Det er en trang sæterda1. Sidedal til Rivedalen er Kgnis(Zalen, som længere øst gaar paralle1 med Bergas dalføre op om Skjertingsvatn og bøier ved Skjerting sæter nordover mel1en1 Lauparfje1d og Skjerting- naave. Skjerting er dalens eneste bebyg11ing. Mellem begge disse dalfører og Rivedalen ligger et vildt fjeld