Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/241

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


236 NORDRE BERGENHUS AMT. I nordlig retning gaar tversover Munkeggen Brattej’onn, der opfylder en indsænkning i fjeldet, og denne fonn skiller østre del af Munkeggen fra dens veStre del; denne er en smal kam, Som strækker sig n. n. v. og S. s. ø. Selve eggen er vild. Paa nordsiden styrter den tilsyneladende lodret ind over grændsen mod Balestrand herred og den der liggende afgrund Esedalen, mod hvilken udsigten er svimlende. Mod øst begrændses Munkeggen af det nordover langs Balestrand grændse gaaende Nonskar, hvor man tidligere til nød kunde komme op paa Munkeggen fra Eseda1en, indtil for endel aar siden (i begyn- delsen af 1860—aarene) et stenskred vanskeliggjorde eller umulig- gjorde vandringen her. Op mod Munkeggens søndre skraaning kommer den øvre del af Tendale-n eller, som den ogsaa benævnes, ]g(ledalm. Vest1ig for Igdedalen ligger Løvsalen (1197 meter), medens fjeldet øst for dalen sænker sig sydover mellem Igdedalen og Nonskar med sin største høide mellem 1100—120O meter i det nordligste hjørne op for NonSkar. Løvsalen er paa østsiden meget steil. Ved det smale og forholdsvis lave Skar mellem Hesjedals- vatn og Storedalen (den mellemste del af Tendalen) er LøvSalen skilt fra Hesten, 1035 meter høi, med steil skraaning sydover mod Tendalen. Hé8j6(Z(tl6)2Z er som nævnt en sideda1 til Nese(lalen, paa hvis østside den fra Nesevatns øvre del gaar øStover mellem Hesten og Munkeggen til HesjedalSvatn og fra dette nordover mellem Munkeggen Og Løvsalen. Den er en i sin nedre del myrlændt sæterdal. Tendalen gaar fra Sognefjorden ved Sagen nordøstover mellem Løvsalen og Jeskedalseggen til Tendal sæter, faar herfra, mellem LøvSalen og Flauet, navn af Sf()re(Zalm og ender endelig under navn af Zgde(lal()n i en steil botn opunder Munkeggens østre del. Dalen stiger fra fjorden paa det første stykke steilt opover, men senere jevnere lige til den øvre del af Storedalen, hvorfra den atter stiger raskt opad, inden den ender i en botn. Dalen er i det hele taget trang; foruden flere sætre er der et par fjeld- gaarde. Den østligste del af den paa Sognefjordens nordSide liggende del af Vik herred er ogsaa meget vild, men tildels af en anden karakter, med mange la-ve, men steile toppe, skilte ved bratte skar. Sydvestlig ligger Jeskedalseggen, der er forreven og fører for- skjellige navne. Ved to dybe skar, i sydvestlig retning, det ene fra Gry sæter, det andet noget længere syd, skilles den egentlige eg ud