Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/22

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


JOST1—;1)ALEN HEHRI—:1). 1 7 gammelt Jer11tilfang, som det kan faae for let Kiøb, de de her- hiemme omsmide til deres fornødne Ga1ardsbrugs-Redskaber; thi de fornødne Varer til Huusholdning, Korn, Sild m. v. tilforhandle de sig enten i Lyster eller Gaupnen, hvor de igien bortsæ1ge Næver og Kreaturer iblandt af stort og Smaat, naar det bliver søgt hos dem.» I herredet er: Jo ste d alen sparebank oprettet 1895 med en forvalt- ningskapital i 1899 af kr. 19 486.00. Postaabnerier i herredet er: .]Vostedale)), ZV[yklemyr. Herredets gaardsbebygning ligger i den lange, snevre hoveddal og derhos saagodtsom kun i en enkelt af dens sidedale, nemlig i Krondalen. I herredets søndre del ligger gaarde og pladse temmelig jevnt opefter dalen lige til op mod Krondalen; senere forekom- mer de mere enkeltvis op til Faabergdalen, og herfra opover stø- der man kun paa et par Sætre. I Kronda1en ligger flere gaarde og pladse paa dalens nordre side, men paa sydsiden kun et par Sætre. Sætre findes iøvrigt paa begge sider af hovedda1en temmelig jevnlig og tildels ogsaa i sideda1ene. Matrikulskylden er 136.93 mark. J ostedalen herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 26 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulsky1d har en gjennemsnitsSky1d af 5.27 mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaardsnummere efter fogdens opgave delt i 72 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketælling-en i 1891 var samlet i 67 selvstæn- dige, beboede brug, hvis gjennemsnitsstørrelse efter deres matri- ku1skyld var 2.04 mark. Gjennemsnitsværdien af sky1dmarken efter statistikens bereg- ninger var i aarene 1894—-1898 kr. 2628.00; i aarene l895—- l899 kr. 2645.00. Efter sorenskriverens opgave over so1gte eiendommei l895 var sky1dmarken gjennemsnitlig betalt med kr. 3 165.00. OpgaVerne over husdyrhold og udsæd er efter opgaverne ved folketæl1ingen i 189l. Jostedalens præstegaar(l af skyld mark. 4.67 har ikke været reduoe1—et i henhold til lov af 19de juni 1882. Jordveiens om- trentlige fladeindhold (husmandspladsene undtagne) er opgivet til 27.8 ha. indmark, hvoraf 1.7 ha. ager og 26 ha. slaatteland samt 2 — Nordre Bergenhus amt II.