Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/190

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AUBLAND HEBHEn. 185 stenet muld, tildels aur, som ikke er meget bekvem for ager- brug. Der er tildels ler, men lidet myr. AgerVanding bruges fornem1ig i Vasbygden, og de mange elve og bække, som Styrter ned i da1ene, gjør vandingen for- holdsvis let. Paa Fjeldgaardene ØStrebø og Sto11dalen, der ligger i den øverste del af hoveddalføret op fra Aurlandsvangen er kornet tildels udsat for frost, ellers ikke. Store udyrkede strækninger forekommer ikke i dette herred, men der er mindre stykker hist og her Ved de enkelte gaarde tjenlige til dyrkning. Arealet er saaledes udnyttet: Ager . . 1.9 km.2 Eng . . . 6.6 » Ager og eng ....... . . . 8.5 km.=’ Sk0g .............. . 34.0 » Udmark, Snaufje1d, indsjøer, myr, sne og is . . . l413.5 » 1456.() km.2 Udsæd og avl pr. maal samt fo1dighed. Udsæd pr. maal. Av1 pr. 111aaI. Fo1dighed. Rug . . . 30 1. 3.0o bl. 10 Byg . . . 5O » 3.5O » 7 Erter. . . 30 » 2.50 » 8ïZ3 Poteter . . 3OO » 25.00 » 8îZ3 GræSfrø . . . 4 kg. 700.0()“kg. Noget ny1and er opryddet i sin tid. Dyrkning af korn er noget aftaget, og dyrkning af poteter er tiltaget noget. Her fandtes 5 en-hestes og 3 to-hestes slaamaskiner i 1895, samt 2 radsaamaskiner for græsfrø. Vaar— og høsthavning sker paa de fleste gaarde dels paa indmark og dels i udmark. Fjeldbeiter er der om sommeren i tiden fra St. Hans til udgangen af august overalt i herredet, og de ligger i almin- delighed paa de til gaardene eller grænderne stødende høifje1ds- strækninger. Disse fje1dbeiter er gode.