Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/162

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SOGNDA1. HERRED. I57 Heibergske og beslegtede familier har udgivet, og en stor del af, hvad der er trykt om dem, indeholder det forøvrigt en hel del af norsk, dansk, svensk, tysk, engelsk og fransk 1itera-tur, tidsskrifter, aviser og ugeblade samt omtrent 4O0 karter. Familieark“ivet bestaar af persona1historiSke og genealogiSke optegne1ser, breve, dagbøger, ældre og nyere, alle slags skriftlige og utrykte arbeider i original eller kopi, en hel del arkivalier, der er indsamlet fra offe11tlige arkiver og bibliotheker i Norge og- Danmark. Galleriet eier 15 aktier i Bergens kreditbank, hver aktie ly- dende paa 400 kr., som er dets urør1ige eiendom, saaledes at der kun kan disponereS over renterne. 5 aktier i brandforsikringsselskabet «Vesta» i Bergen, hve1 a-ktie lydende paa 50O kr., de kan ikke afhændes. Det aar1ige- udbytte anvendes til fan1iliesa1nlingerneS brandforSikring. Amle ligger ved Amlebugt. I ældre historiske kildeskrifter nævnes den blot nogle faa gang-e. En Oluf i .4mle har beseglet“ et brev, dateret Kopanger 9“de Oktober l565. I 1658 nævnes Anders .ZYV6’(l(Z(’“T’—S’Sø7t, Som fik konfirn1ation paa mageskiftebrev af 6te november 1656. I 169O kom familien Heiberg til Am1e, idet Gert Anderssøn Heiberg-, født 4de februar 166O, sorenskriver i Indre Sogn fra l688 til sin dø(l, i dette aar flyttede fra gaarden Talla i Lyster til Amle, hvor han af Anders Fedderssøn Ullenberg (eller Tønder) kjøbte en gaardpart, Li1lejorden kaldet, og her døde han 1]te februar l724. Han blev bisat i det Heibergske gravkape1 ved Kaupanger kirke, hvilket han Selv havde bekostet opført Dette gravkapel, der ogsaa er bleven benyttet af familierne Knagen- hjelm og —Falch, blev borttaget i 1862, da en hovedreparation af kirken nødvendiggjorde dette, og de deri bisatte lig blev flyttet ud og begravet paa kirkegaarden. Gert Heiberg efterfulgte som sorenskriver sin fader Anders SøffrenSen (født 1630, død 1688), der almindelig anføres som familien Heibergs stamfader-. Hans gravplade, der fandtes ved en i 1862 foretagen reparatio11 af Dale kirke i Lyster, befinder sig nu i det Heibergske muSeum. En datter af sorenskriver Gert Heiberg, J[(;ttC JIai“—ie HeibeT—ry (født 1699, død 1766), blev gift med titu1ær kom1nerceraad Mi- chael Falch (født l682, død l768). Falch kjøbte l722 af Peder Jensen (K1ingenberg) den yngre Midtjorden og Øvrejorden i Amle (med undtagelse af 11,Z2 løb) og 1726 af sin Svigermoder Lille- jorden. Disse tre eiendomme har senere stedse været forenet og udgjør den nuværende hovedgaard Am1e. Efter Michael Falc11 blev sønnen Melchior Fa1ch (født 172O, død 1791) eier af gaar- den; denne havde, før han blev proprietær til Amle, været Soren- skriver paa Søndmør. Efter hans son, løitnant Michael Falchs