Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/161

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


156 NORDRE BERGENHUS AM’l’. stad eller strandsted, vel for sin ubetydelighed kaldet Lusa- kaup(mg)—; den blev brændt af kong Sverres folk i aaret 1184 (Cfr. bind 1, pag. 822, SverreS saga, kap. 82). Byen omtales dog senere i ]201, da en flok baglere holdt thing i Lusa-kaupangr, og lod Inge, som udgaves for en søn af Magnus ErlingSsøn, hylde som konge. Stor eiendom er nabogaarden .4mle, øvre, i Kaupanger sogn, af Skyld 6ö.29 mark med l0 husma-ndspladse. Samlet husdyr- hold i l89l var: 6 heste, 48 Storfæ, 151 faar, 12 SVin, 71 høns. Samlet udsæd i l89O var: O.7O hl. rug, l6 hl. byg, 1.—65 hl. havre til korn, O.8O hl. havre til grønfoder, 94 hl. poteter, 25 ar til kaalrabi, 25 ar til næper og 636 ar til kjøkkenhavevækster. Det Heibergske portr(Btgallerí paa .4mlegaard er Stiftet af eier af Amlegaard Hans Knagenhtjelm Heiberg (født 17de marts 1832 og død 28de december l897 paa A1nlegaard og begravet paa. kirkegaarden ved Kaupanger kirke). Det grundlagdes ved f11ndats af 26de april 1862 under navn af «Def Heibergske porz“rætgalleri paa Amblegaard» med formaal at samle ældre portrætter vedrørende familien Heiberg. Foruden portrætgalleri findes der paa Amlegaard fremdeles: Et “familiebiblWiothek, indeholdende, hvad Slegtens og sidesleg- ternes forfattere har udgivet. Et jámilieaT“kiv med historiske og ge11ea1ogiske oplysninger om Heibergslegten. . Et musezm:1, der indeholder mindetegn om medlemmer af familien. Disse tre samlinger i forbindelse med portrætga1leriet har stifteren ved fundatS af 16de august 1893 givet fællesnavnet: Det Heibergske museum, for hvilket ogsaa fundatsen af 1862 er gjældende Af oljem1alerier og akvareller indeholder portrætgalleriet om- trent 100 billeder af medlemmer af den Heibergske og beSlegtede familien saavel ældre Som yngre led. Af oljen1alerier, familien uVedkommende, skal anføres et stort og sjeldent billede af kong Karl XII og et malet af K. Baade og foresti1lende slagskjæmpen Ole MonsVerken, en bonde fra Solvorn i Sogn. E Desuden indeholder portrætgal1eriet ca. 70O 1ithografier, kob- berstik, stentryk, træsnit, portrætter etc. Samt nogle buSter. Museafdelingens indhold er meget forskjelligartet. Der findes saaledes sølvkander, sølvbægere, vaaben, musikalske instrumenter, spadSerstokke, tobakSpiber, ja lige indtil Joh. Ludv. Heibergs daabsklæder. Bibliotheket tæller ca. 24 0O0 og hører til de største privat- bibliotheker her i landet. Foruden alt, hvad forfattere af den