Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/143

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1 38 NORDRE BEHGENHUS AMT. Kirken blev i 1868 ifølge Storthingets beslutning indkjøbt for l6OO spd.— (6 4O0 kroner) og overdraget til ovennævnte for- ening med forpligtelse til at vedligeholde den. Mellem kirken og sognets nye kirke staar den gamle «klokke- støpel» (k1okkehus), nu den eneste levnede i landet af det slags. Øverst er ophængt en større k1okke med indskriften SAN(:TUS I.AUREN(:IUS, hvis bogstavers form viser hen til slutningen af det 13de aarhundrede. Kirken omtales i en utrykt reisebeskrivelSe af Paus, dateret 1668. Det heder “der, at den er «en artelig kirke efter gammel vis, med adskillige taarne udZiret, St. Andreæ kaldet; herinde staar et stort, udstoppet rensdyr, som blev skudt under prædi- kenen, da det som en veiviser ma-rScherede frem for de andre d yrkropper ». Da kirken ca. 187O ophørte at benyttes til kirkeligt brug, idet den nye kirke var opført lige ved Siden af den gamle, førtes kirken i alt væsentligt tilbage til sin oprindelige form. Borgzmdax“ kirkja var Borgund annekskirkes gamle navn. Egen præst er nævnt l362; sognet er kaldt Kirkjuvallar sogn efter gaarden, hvor kirken staar, ligesom denne ogsaa i— en runindskrift paa den gamle kirke benævnes kirkjan a Kirkjuve1li; dette er naturligvis ikke nogen oprindelig benævnelse. EidsvoldSmanden N. Nielsen er begraven paa Borgund kirkegaard. Hø v e dv eie. Chausseen fra L(erdalsørenW kommer fra Lærdal herred ind i dette herred paa Lærdalse1vens sydside, paa hvilken den fortsætter til Nedre Kvamme bro nedenfor Husum; her gaar den over paa nordsiden, som den følger til Borlo bro, hvor den deler sig, idet Ha11ingdalsveien tager i Sydøstlig retning opigjen- nem Mørkedalen og følger Mørkeelvens nordside til Draughelle- runi sæter, hvor den gaar over. Den følger saa et stykke elvens sydside, passerer kort vestenfor E1drevatns vestbred og gaar ind i Gol herred. Fra Borlo bro gaar chaussee opover Smedda1en paa elvens vestside til broen ved Hommg s(eter. Her gaar den over og følger elvens østside samt østsiden af Nedre og Øvre Smeddals- vatn, hvorpaa den gaar ind i Vang herred. Stykket fra Hzä(sum til Lo bro langs elven blev an1agti 1872 med maksimumsstigning l:2O istedetfor den over Vindhe1len; denne vedligeholdes af Staten som reservevei, i tilfælde den nye vei er ufremkommelig paa grund af isras. Mellem Lo bro og Borlo bro er den gamle vei omlagt 1873—1875 som chaussee med maksimumsstigning l:2O og kjøre- bredde 3.8 og 4.4 meter.