Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/131

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I26 NORDRE BERGENHUS AMT. de mellem denne og Graveggen liggende Bjørda1svøtn. I dalen ligger kun den enslige Bjørda1 sæter. Paa nordsiden af Bjørdalen ligger Bjørdalsnaase i øst, skilt fra Grindi, og Belesteim2aase i vest, alle steile fje1de, de to sidste med brat afstyrtning vestover mod Dylmadalen. Belesteinnaase skilles ved det lille Kalvatns dalføre fra den nordenfor liggende Grytingen, der ogsaa styrter steilt af vestover mod Dylmas dalføre. Længst i nord ligger tr. p. Bringe, l647 m. høit, meget fremtrædende, omtrent midt i Borgundbygden med steilt afheld; den ret nordover gaaende, smale ryg, TZ(fteaasen, falder af mod den nedenunder liggende velbebyggede dal. Losknuten og Hillestadhovden ligger paa vestre og G—i(jakmîpen, 1490 m. høit, paa østre side af Bringe. Sydligere skiller Leik- voldselven i vest Bringe fra den Søndenfor liggende Grytingen, og Æraakstjernets lille dalføre i øst skiller Gi1jaknipen fra Vardenaase. Langs høifjeldets østre skraaning er der sydover en række mar- kerede, steile smaatoppe som Graveggen ligeoverfor Bjørda1snaase og I(jølberget længst i syd ved Gol grændse, steilt affaldende mod Eldrevatn. n Saavel mod Dylmas dalføre som mod Mørkedalen er siderne gjennemgaaende steile. Høifjeldet mellem Mørkedalen og Smeddalen er herredets høieste og vildeste del; toppene gaar her op over 19O0 meters høide og er gjennemgaaende steile og vanskelige at bestige. Brednaase ligger østligst paa Gol grændse mellem den øvre del af Mørkedalen og det fra denne om Jøkulvatn opgaaende dalføre; nordenfor følger en Samling af toppe, Jøkuleggene, langs grændsen mod Gol og Vang; den høieste, 1914 m., paa Gol grændse er trigonometrisk bestemt. Ved det lille om Ulvehaugen opgaaende skar skilles de fra det vestenfor liggende KlZäftenaase; nævnte skar deler sig lidt høiere oppe, idet en del gaar mod nordøst op mellem Jøkuleggene og Bleia, en del vestover mel- lem K1uftenaa1se og Bleia. Bleia, tr. p., er en ryg med flere smaatoppe; den er steil paa nordre og Sydøstre side. Paa dens vestre skraaning naar den lille Ulvhusnybben op i 1406 m.s høide. Nordom Bleia gaar Odde- dalen, en sidedal til Smeddale11, fra denne straks søndenfor Ma- ristuen sydøStover mellem Bleja og Sulfjeld, bøier høiere oppe ret mod øst og gaar derpaa over Vang grændse. Dalen er trang, vild og ubeboet. Paa dalens nordre side hæver sig, SulZjeld, med høieste top l77O m., Sulti)2(l, tr. p., paa grændsen mod Vang. Fi1e- fjeldetS høieste del, Sulfjeld, stiger op med temmelig stor