Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/796

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FoHH1sToR1B. 781 Den ældre jernalder. Jernet var overhovedet ikke kjendt før det 15de aarhundrede før Kr. Som vist ved fund, var det ukjendt i Ægypten under det tolvte dynasti, i det tredje aar- tusen, og under det attende dynasti ved midten a-f det andet aartusen. Der er fra hine fund arbeider i sten, bronce, papyrus og meget mere, men ikke i jern. Kort efter jernets forekomst i Grækenland viser det sig i Italien, og fra omkring aar 1000 før Kr. bliver det lidt efter lidt almindeligt nordenfor Alperne. Til de nordlige lande naaede de første jernsager omtrent lige tidlig, men i saa liden mængde, at jernet ingen indflydelse kan have havt paa kulturen dengang, som vedblivende tilhørte broncen. At jernet ikke straks blev mere almindeligt brugt, kom deraf, at det dengang ikke var broncen saa overlegent som mate- riale til vaaben og værktøi — staalet havde man vanskelig for at fremstille —, og dets bearbeidelse krævede en helt ny teknik, idet broncen støbtes, medens jernet hamredes. Almindelig brugt blev jernet først henimod midten af det første aartusen før Kr. For stenalderens og broncealderens vedkommende har fun- dene eller undersøgelserne hertillands endnu ikke været omfat- tende nok til at begrunde selvstændige slutninger; alene ved sammenligning med andre landes rigere museer og især ved at tillempe for Norge de i Danmark og Sverige fremkomne resul- tater, har man kunnet faa et begreb om tilstanden i vort land i hine fjerne tider. Paa jernalderens mindesmærker er derimod Norge maaske det rigeste af de nordiske lande, og det er i jernalderens oldsager, at de norske samlinger har sin styrke. Man har inddelt jernalderen i forskjellige underafdelinger, saaledes den førromerske (fra 400 før Kr. til Kristi fødsel), der- efter den romerske (til 3dje aarhundrede efter Kr.), folkevandrings- tiden (3dje-—5te aarhundrede), den efterromerske tid (—5te til 8de aarhundrede). Saa følger Vikingetiden fra 8de til 1Ode aar- hundrede, hvilken sidste afdeling er den yngre jernalder. I den ældre jernalders fund møder en fuldt udviklet kultur-, der røber sterk romersk paavirkning; jernet anvendes udelukkende til alle slags egværktøi, og derhos kjender man glas, sølv, bly m. m.; endelig er bogstavskrift kommet til Norge. “ Romerrigets indflydelse paa Nordens kultur i jernalderen, navnlig i det første aarhundrede efter Kr., er sterkt mærkbar i fundene, der præges af de romerske arbeideres overlegenhed i form, smag, teknik. 0ldsagerne fra denne tid viser i alle de tre nordiske lande de samme smagfulde former, den samme dygtige udføre1se og