Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/641

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

(328 NORDRE BI—2RGENHUS AMT. . Nordfjordiugen mangler ikke Sands for at have det hygge- ligt og pent omkring esig, der er ogsaa i de senere aar gjort gode fremskridt særlig i Eid, men hele familien maa oftest samle sin hele energi paa dette ene, at skaffe det nødvendige til under- holdet. Derfor gaar det smaat. Det hele husstel gjøres saa enkelt som muligt. Da gaardene i regelen er for smaa til at ernære familien, er mændene oftest nødt til at være fraværende paa arbeide i byerne den største del af aaret. Kvinderne maa derfor i mange tilfælde uden mand- lig hjælp, i de fleste tilfælde ialfald med utilstrækkelig hjælp, drive gaarden De udfører arbeide af al slags, fra det groveste og tyngste til det letteste; man kan saaledes se dem bryde op ny mark, pleie og slaa — kvinderne i hele Nordfjord kan bruge sin 1jaa. Naar de saa skal stelle huset, hjemmevirke klæder og passe kreaturerne, gaar det ud over den del af arbeidet, der til- syneladende «kaster mindst af sig» — husstellet. Hele familien bor i regelen sammen i et og samme rum; dette er vistnok oftest stort, men der skal koges, spises, soves og arbeides. Melk og andre fødevarer henstaar i aabne hylder i samme rum. Gul- vet i et saadant rum skures sjelden mere end en gang ugentlig. I Ytre Nordfjord distrikt siges de hygieniske forhold i løbet af de sidste aartier at have bedret sig betydelig, hvad renslighed angaar; for 40 a 5O aar siden heder det, at man «spadde gulvetÞ— (ɔ: skuflede gulvet med en spade) til høitiderne, nu vaskes det mindst et par gange i maaneden, mangesteds ugentlig. De hygieniske forhold paa strandstedet Nordfjordeid bedres noget. Ingen maa modtage soldater i kvarter, medmindre sund- hedsvedtægterne overholdes. Priveter med flytbare beholdere er indført, og rensligheden i og omkring husene er bedre; men der er endnu langt frem. Om sædelighedstilstanden i amtet er distriktlægernes udtalelser meget forskjellige i de forskjellige lægedistrikter. Fra Ytre og Indre Søndfjord heder det, at sædeligheden staar heit, og at der paa dette felt ikke er noget at klage; lige- saa heder det fra Kinn, Gloppen og Indviken distrikter, at befolk- ningen gjennemgaaende er ædruelig og ordentlig. Fra distrikterne i Sogn er derimod udtalelserne anderledes, idet det heder, at med sædelighedstilstanden er det saa som saa, eller at den staar ikke videre høit. Natteløberiet er paa mange steder almindeligt Vistnok er usædeligheden i aftagende, men der er i denne henseende endnu mange mangler at rette. Det er saaledes fremdeles ikke ualmindeligt, at tjenestepiger og tjene- stegutter bebor de samme rum. Antallet af uægte børn beregnet efter pro(—enter af fødte