Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/613

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

600 NORDRE BERGl-2NHlJS AMT. Fødte Og døde. Antallet af levende fødte og døde i Nord1e Bergenhus amt var gjennemsnitlig i de sidste 30 aar 1866—-1895: Gj ennemsnitlig aarlig fødte. døde. 1866—-7O 2 551 1 277 1871—75 248O 1316 1876—-8O 2 465 1 264 1881—85 2 467 1 316 1886—90 2 497 l 367 1891—95 2 441 1 201 For den hele periode 1866—1895 bliver det aarlige gjennem- snit 2 438 fødte og 1 29O døde, hvad der giver et gjennemsnitligt aarligt overskud af fødte stort 1 193. Den midlere folkemængde i amtet i samme aarrække er 86 821, og det aarlige antal af fødte og døde pr. 1000O indvaa- nere er saaledes 286 fødte og 148 døde, medens det for det hele rige er 3l2 fødte og 174 døde pr. 10 0O0 indbyggere. I forhold til folketallet havde saaledes amtet i dette 30—aarige tidsrum et mindre antal fødte og døde end i riget overhove- det, og overskuddet af fødte over døde bliver det samme i Nordre Bergenhus amt, som i landets øvrige egne i dette tids- rum, nemlig 138. Af de levende fødte børn var antallet af de uægte —fødtei aarligt gjennemsnit: i 1866—7O . . 174 — 1871—75 . . l66 — 1876—80 . . 14l — 188l-85 . . 124 — 1886—9O . . 1OO — l891—95 ...... 108 Midde1tallet for de 30 aar bliver 135, hvilket svarer til 5.45 procent af samtlige levende fødte, medens gjennemsnitsforholdet for det hele land er 8.23 procent; altsaa er der i amtet næsten akkurat 2f3 saamange uægte fødsler, som i riget i samme tidsrum. Statistiken viser her en ganske betydelig nedgangi antallet af uægte fødsler, fra gjennemsnitlig 174 i femaaret 1866—70 til gjennemsnitlig 1OO og 108 i de to sidste femaar 1886—9O og 1891—95. Sammenholder man antallet af de uægte fødte med antallet af ugifte kvinder i alderen l5—-45 aar, bliver det paa hvert tusinde kvinder i riget omtrent 21, i Nordre Ber- genhus amt derimod 9.29 uægte fø(lsler paa l 0OO ugifte kvinden I distrikterne stiller forholdet sig omtrent saaledes: I Sogn 13.34, i Fjordene 6.25 uægte fødsler paa I OO0 ugifte kvinder.