Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/599

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

586 NOH1)RE BEBGENHUs .mT. ]—Bar Aasen synes ikke at have kjendt Chri.sties arbeide; ialfald nævner han det ikke i fortalen til sin ordbog. Derimod er det kjendt og benyttet af H. Ross (Norsk ordbog 189—5), som anslaar antallet af ordene i Chr-isties samling til 20 O00. Tungemaalet eller dialekterne i Nordre Bergenhus amt hører til den gruppe af dialekter, som Ivar .—la-sen har benævnt «den vestenfj el(lske række ». Det l, som er kaldet det tykke, og som er almindelig ud- bredt over de største dele af Østlandet, hvor de siger hæIv for halv og kælv for fra-l“:.&, kjendes ikke i amtet og kan ikke udtales af amtets befolkning. Et andet hovedskjellemærke mellem østnorsk og vestnorsk giver betoningen og deraf følgende lydforandring. I de østnorske maal svækkes endevokalen efter lang stavelse og bevares efter en kort; saaledes siger de i de østlandske maal: blaas11 (efter lang vokal aa), men fara (efter kort vokal a). I dia- lekterne i Nordre Bergenhus amt ender inflnitiverne enten alle paa a-, som i Indre Sogn, hvor de siger blaasa, fara, eller de ender alle paa e, som i Søndfjord, hvor de siger blaase og fara I Nordre Bergenhus amt har de saaledes baade a-maal ti Indre Sogn) og e-maal (i Søndfjord for eksempel). I den vestenfjeldske række eller i vestnorsk kan atter ud- skilles 3 grupper eller grene: — A 1) Den nordre bergenske eller .fËlj“l’1Z—S’kH gren, som er dialekten paa Søndmør og i Nordfjord og Søndfjord, og hvor infinitiv ender paa e: blaas(1, fara Dette er som nævnt maalene paa Søndmør. i Nordfjor(l og Sø11dfjord og desuden i Ytre Sogn. Denne gruppe eller gren skiller sig sterkt fra de nordenfjeldske maal. 2’) Den bor-(l.sk() eller den søndre bergenske maalgren ind- befatter maalene i Nordhordlan(l, Hardanger og Voss og ogsaa den indre og største del af Sogn. Her ender alle infinitix-er paa a: blaaSa, fara. Den tredje forgrening, indbefattende maalene fra Lister til Søndhordland, eller den stavangerske gren vedkommer ikke Nordre Bergenhus amt. Sproget i Nordre Bergenhus amt hører efter dette dels til den fyrdske gren, saaledes Sø11dfjord, Nordfjord og Ytre Sog11. og dels til den l1ordske gren, saaledes i Indre Sogn. Den første gren ligner nærmest maalet paa Søndmør, den anden gren ligger Hardangermaalet og Vossemaalet nærmere Den første gren med infinitiv paa e er et e-maal, den hordske gren i Indre Sogn er et a-maal. En sproggrændse gaar efter dette gjennem amtet, og skiller den sydøstre del eller Indre Sogn fra den øvrige del af amtet. Denne grændSe mellem dialekterne gaar i Sogn imellem Lavik