Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/542

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F1s1(En1En. 529 Udbyttet a.f vaar-sild=flsket i Nordre Bergenhus amt samt af fisket af smaasild og brisling er ovenfor angivet (pag. 5Ol). Bl’îSIîIIg— Og SmaaSiI(lflSI(e. Brislingen ligner silden, men den skilles let fra denne derved, at den har en skarp, sagtakket bug. Den kaldes ofte ansjossild. Der er kun en art brisling, og den er fedest og bedst ud paa høsten. Naar den er voksen, er den 130 mm. lang eller ikke halvt saa lang som en vaarsild. Den forekommer paa Norges syd— og vestkyst til Trondhjemsfjorden, men her begynder den at blive sjelden, og nordenfor Trondhjemsfjorden synes den ikke at forekommme eller er ialfald ikke gjenstand for fiskeri. Den er sjelden i den ydre skjærgaard, og, saavidt vides, er den ikke truffet i det aabne hav. Dens aate danner i mavesækken en gulbrun masse, som viser sig at bestaa af smaa krebsdyr, og dens forekomst synes at være afhængig af aatens. Saavidt vides leger brislingen hos os blot om vaaren, i april og mai. Mærkelig nok adskiller brislingen sig paa en høist uventet maade fra sin slegtning den almindelige sild derved, at brislingen gyder frit i sjøen, og dens rogn flyder som torskens og flere andre fiskes, medens silden, som omtalt, afsætter sin rogn paa bunden, hvor den fæster sig paa stene, tang, og hvad den træffer. Tiden for brislingfisket er fra august til langt ud i oktober. Krogh siger i sin beskrivelse af Nord.fjord: «Den almindeligste Tid, paa hvilken den rette Sværm af Brisling pleier at besøge vore Kyster, er gjerne August eller Sep- tember Maaned, da den undertiden kommer alene, undertiden blandet med anden og større Sild.» Brisling fiskes undertiden helt ud i november. I 1896 fiskedes f. eks. i Indre Nordfjord adskillig smaasild, som var opblandet med brisling, og i Sogn fangedes ogsaa lidt. I første halvpart af oktober tog fisket sig op, særlig i Indre Nordfjord; bedst var det dog i sidste halvpart af oktober og i begyndelsen af november i Stryn, hvorfra man hint aar fik ganske ublandet vare. I en beretning fra 1785 siger foged Bang om brislingefisket: «Hvad Brislingen angaar, da pleier den aarlig fanges i Fjær-land, Vik, Sogndal og ved Kopanger, somme Aar i temmelig Mængde De Nøter, som bruges til denne Fanget ere kuns smaa, 2O a 3O Favner lange; og deres Fordel beroer fornemlig paa, naar Brislingen gaaer under Land, at benytte dem, ved denne Lei1ighed, at gjøre mange Kast uden 0phold.» Med hermetik-industriens opkomst i de senere aar er bris- lingen blevet gjenstand for alt sterkere og sterkere efterspørgsel. Om vaaren — i gydetiden, naar brislingen er uskikket til «ansjos» 34 — Nordre Bergenhus amt.