Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/511

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

498 NORDRE BERGENHUS AM’I’. De tre sidste ruger dog ogsaa i mindre kolonier udenfor kysten. Rugende ved amtets kyster er arter som: E(lderj’uglen (somateria molliss“ima), gravanden (anas tadorna) og graagaasen (an-ser Cinereus), der lægger sit rede aabent paa hol- merne, den kan ogsaa træffes overvintrende. Stokanden (anas bos(—ha-S) og krikanden (guercuedula Cree(—a) ruger baade ved kysten og i f;jeldsjøerne, begge er tildels over- vintrende. Rugende langs kysten er ligeledes .flskeanden (mergus ser- rator), ty1Zjo (Zster(:orao”ius Crepidatu.9) samt maage-arter-ne: maagen (larus j’usCus), stormaagen (larus marinus) og den store, hvidvingede lam-S glauCus. Den sidste er vel kjendt af fiskerne under navnet duemaage og fanges ofte paa krog paa fiske- pladsene. I klipperevner ved kysten ruger ogsaa ternen (sterna hirundo). Smaalommen ((—olymbus septentr‘ionalis) tilhører ogsaa kystegnene, ligesaa storskarven (phalaCroCora.x Carbo). H. ArentZ beretter i sin Beskrivelse over Søndfjord «om lom- mens forskjellige skrig mod regn og tørke», han siger, aat det har sin fulde Rigtig-hed; thi i første Tilfælde giver den ikkun et enkelt eller utydeligt Skrig; men i det sidste et lydeligt dobbelt Slag, som synes tydelig at udføre en artikuleret Lyd af «Kakera, Kakera», hvilket man i Indbildningen har forandret ti1: «Tørker af», og vistnok er det saa, at naar Fuglen ret tydeligen udtryk- ker denne Lyd og vedbliver bestandigen fuldkommen at gjentage den saaledes, feiler den sjelden i sin Spaadom om TørvejrligtP. Af svømmefugle, der oftest ruger ved fjeldvandene, kan nævnes: storlom-men (Colym-bus ar(—tiCus), der ogsaa ruger i smaa- vande nær kysten, samt stormmaagen (larus Can-us), der ogsaa lige- som foregaaende kan træffes i sjøer nær havet. K1’ybdyr. Fir.flslen (lace1—ta vivipara) er temmelig almindelig udbredt i amtets 1øvskoge, saavel i de indre som ydre dele. Hugormen (vipera be-ru.9) er heller ikke sjelden, især paa solvarme og stenede lokaliteter. Desuden forekommer staalormen (angai-S “fragiles) og hassel.s-nogen (coronella austriaCa). Hvorvidt den anden sneg-art natr‘:Lr mlgarLs- tilhører amtet, vides ikke med bestemthed. Af amfibier findes skrubfussen (bu.fo vulgaris) og den brune .frosk (rana platyrrhina). — —cV;.—