Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/510

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

DYRELIV OG .1AG‘r. 497 Klat§rejugle. Af spetterne kan mærkes: Gran-spetten (geCinus viridis) og sort-Spetten O]iClt-S martius), der begge lever i amtets skoge. Gjøken (Cuculus C—anorus) findes saavel i skogene som paa fjeldene i amtet. Sammen med k1atrefuglene kan nævnes: Natravnen— (caprimnlgus europ(eusj, der er skog-fugl, og taarn- smlen (cypsel-us apusj. Duer. Ringduen (columba palumbus) og skogduen ((:olumba oenas) er begge trækfugle, de er ikke særdeles hyppige. Hønsej’ugle. Af vilde hønsearter findes rype og aa)Zfugl; tiur er kun opgivet at forekomme i Leikanger, Sogndal og Stryn. Vadej’ugle. I løbet af sommeren og høsten besøges kyst- egnene af en mængde trækfugle blandt de vadere, der ruger under nordligere breddegrader. Af saadanne mer eller mindre flygtige besøgere kan nævnes strandviber (tringa-arter), snepper ”totanus-arter) og sandløbe-ren (Calidris av-enaria). Af vadere, som ruger langs amtets kyst, kan mærkes: Viben, der er en særdeles hyppig forekommende fugl, og .flske- hen-en (ardea Cinereaj, der i kolonier bygger paa klipperne eller i trætoppe. Kjelden (hæmatopns ostralegus) er en af de tidligst ankom- mende trækfugle; det samme gjælder ogsaa stran(lrylen (aegi- alites hiaticänla). Heiloen (Charadrius pluvialisj ruger saavel paa fjeldmyrerne som ved kysten. Talrig rugende ved kysten er ogsaa den rødbenede sneppe (tota- -nus (“aljdr12s“). Endvidere kan her nævnes spovea1—terne, storspoven (nume- nius arguataj og smaaspoven (numenius phoeopn.s) samt bekka-s“inerne (gallinagoj. Rugden (s(“olopa.“1: rustiCulaj tilhører amtets naaleskoge. Svømme“fugle. Ligesom hos vaderne er der ogsaa blandt svøm- mefuglene en del, som ruger i mere arktiske egne i eller udenfor landet, men som under trækket slaar sig ned for kortere eller længere tid i amtets kystegne. Blandt disse skal her nævnes sang.s“uanen (cygnus musiCus). Endel opholder sig hele vinteren igjennem i større eller mindre skarer udenfor amtets kyst. Saaledes ko-ykjen (r12S“sa tri- dactyla), alkekongen (mergulus alle), isanden (harelda gla(“ialv29) samt alken (alCa torda), den spids-næbbede alke (uria troile) og lunnen (fraterCula arCtiCa 32 — Nordre Bergenhus amt.