Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/481

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

468 NORDRE BERGENHUS AMT. Trævækst baade inden— og udengjærdes, baade tyndt— og tætstaa- ende, er medregnet i disse tal. Blandingsskogen er delt efter skjøn I forslaget om indkomstskat af 1878 beregnedes skogenes værdi i Nordre Bergenhus amt til kr. 12 701 O00.00. Da skogarealet ovenfor er angivet til 2216 km.? eller 2216 OO0 hektar skulde dette give en“ gjennemsnitlig værdi af kr 5.7O pr. maal. Arealerne viser, at den meste furuskog i Sogn er i Sogndal, derefter følger Leikanger og saa Aardal. Saare lidet furuskog er der i det ytterst mod havet liggende Sulen og i Borgnnd herred. Af løvskog har 3 herreder, Aardal, Balestrand og Vik, et areal af over 6O km.Z Det største areal af naaleskog har i Sønd— og Nord.fjord fog- deri, som i det store er skogløst over betydelige strækninger, Kinn herred, hvis areal af furuskog er 65 km.9; over ha1vhundrede km.9 har Førde og Gloppen herreder. Fri for naaleskog er Selje, og næsten fri er Askvold. Forholdsvis betydeligt a-rea1 af løvskog er der i Gloppen og Førde, l74 og l42 km.2; over 70 km.2 løvskog har Ytre Holmedal Indre Holmedal, Indviken og Stryn. Regnet i procenter af herredets areal bliver rækkefølgen i Sogn denne: Sogndal 32.2 0fo skog, Hyllestad 25.2 0Zo, og over 10 0Zo af herredets area-l er skogdækket i Lavik og Brekke, Leikanger, Ba1estrand og Vik. I Søn(l— og Nordfjord fogderi har følgende herreder skog- areal, som udgjør over 2O 0Zo af herredets areal: Hornindal 23.8 0fo, Ytre Holmedal 23.4 0Zo, Indviken 21.9 0;Zo, Førde 21.8 0Zo, Gloppen og Breim 21.1 0f0, mellem 10 og 20 0Zo har Vevring, Indre Holmedal, Kinn, Eid, Bremanger, Daviken, Stryn. Arealet af amtets skog er, som nævnt, anslaaet til 2216 km.2 og den aarlige tilvækst til 139 000 m.8, hvilket svarer til en tilvækst af henved 63 m.?’ pr. km.2, hvilket svarer til 2 kubikfod pr. maal. Ingensteds i amtet gaar det aarlige forbrug af trævirke saa lavt ned som til det vestlandske lavmaal 121fs kubikfod eller 1,‘’—1 favn pr. indjvid; 15 kubikfod er vistnok det aller laveste, og endog dette forekommer sjelden. Selv paa Bremangerland og de andre ytre øer, hvor skogmangelen er størst, er det om ikke just undtagelsesfri skik saa dog temmelig almindeligt, at hus- faderen henter hjem en gang om aaret en fuldlastet fiskebaad med stranger (mindre løvtræstammer) eller ialfald tørkvist og andet træaffald fra nærmeste egn, der endnu har nogen skog i behold, og en saadan last kan i regelen ikke sættes synderlig under et par favne, hvilket beløber sig til 2O kubikfod pr. individ