Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/475

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

462 NORDRE BERGl-2NHUS AM‘1’. Skog og myrer-.g SkOg. Birk og furu er de skogdannende træer iNordre Bergenhus amt; granen har, som senere omtalt, næsten ingen udbredelse i amtet. De træer, som vokser inden amtets grænd- ser, er omtalt under vækstlivet, og det er her berørt, hvorledes træer, der ellers ikke pleier at optræde skogdannende, i Sogn kan vokse tæt sammen, saa at det nok kunde kaldes skog, saaledes a1m ved Kroken ved Lysterfjorden og moreltræet paa kirsebær- bergene ved Urnes. 0ren maa og paa sine steder regnes til de skogdannende træer. Det er en undtagelse, at landet er skogbe- vokset i Nordre Bergenhus amt; ei alene ligger en hel del af amtet over trægrændsen, men ogsaa i lavere niveauer er landet som regel uden skog; saaledes er, som før omtalt, den største del af øerne nøgne, og inde i fjordene er der ofte bratlændt og skred- lændt. Hertil ko1nmer, at skogen paa mange steder er forsvun- det ved hugst, ved løvning, og desuden har gjeter og smaler paa sine steder gjort sit til at holde landet snaut. Det samlede areal af skogen i Nordre Bergenhus amt udgjør 2 216 km.2, og deraf dækker løvskogen l 541 km.2 og naaleskogen 675 km.2 Det er Saaledes kun 9 0Zo af landet, som er skog- bevokSet. Furugrændsen er i Vettismarken angivet til 893 m. o. h. Noget østenfor amtsgrændsen ved Grjotli 84O m. o. h. Længere vest er den høide, som furuen naar over havet, ikke saa bety- deIig, idet denne grændse, som de øvrige grændser, sænker sig mod veSt. I Sogndal kan enkelte forkrøblede furubuske naa op til 1130 m. over havet Ved Ringa(ln i Fortun henved 940 m. og i Smeddalen paa Filefjel(l omtrent samme høide. I Sogndal paa Stor-haugen er furugrændsen 837 m. over havet. Ved Faabe)—g i JoStedalen er grændsen 604 m. over havet, paa Fagersletnipa ved Vadeim ca. 60O m. og paa Espelands- fjell i Hyllestad 385 m. Grændsen for birken er ovenfor Grjotli paa Strynsveien nær amtsgrændsen 957 m. o. h., men paa den anden side af vand- skjellet paa Strynssiden synes den at ligge 15O m. lavere. Ellers sættes i det hele birkegrændsen i indre dele af amtet til 1000 til l 1O0 m. og gi-aavidjernes grændse til l 300—l 450 m. o. h. Vidjegrændsen paa Fleskedalsnaase er 1288 m. Hvorledes birkegrændsen sænker sig vestover i amtet viser disse ta1: De øverste forkrøblede birketræer naar i Skogadalen iAa1—dal