Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/466

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

WEKsT1.1VP:T. 453 er blandt de mest karakteristiske for det atlantiske flora- element. Paa torvmyrerne vokser i regelen væsentlig de samme arter, som blandt lyngen, men de pleier at optræde i et andet mængde- forhold. Bustesev eller børstesiv OunCus sgua“rros“us) optager ofte en stor del af pladsen paa torvmyrerne, og vallsaks forekommer lige- ledes i store mængder. Andre planter her er en art myrklæg eller iglegras (pedicularis .SilvatiCa), nogle storr— og græsarter, som den for kysten eiendommelige trio(lia deeumbens. En stor Sjeldenhed er en mureart (potentilla procumbeus), som vokser paa torvgrund enkelte steder i Nordfjords ytre kystegne. Foruden de nu nævnte, karakteristiske kystplanter vokser her ogsaa arter, som findes paa myrerne over hele landet, f. eks. sivarter, som junCus —fllifor-m-is, Conglomeratus, effusus, av-tiCulatus, supiHus og bufonius, myruldarter og snelder, kraakej’od, skintryte eller blokkebær (vacCinium— uliginosum), soldug eller (loggras ((Y)’()—S’(’)“(I)ɔ marihan(l (orCh-is maculata), blaatop (molinia (Pærulea) o. a. Paa flere steder har de mange tjern og vand i amtets kyst- egne sin særegne vegetation, om den end er temmelig fattig. Bredderne er mest golde og savner den kransende sivbevoksning og den vakre ramme af løvskog, som er hyppig i andre egne af vort land. Paa vandfladen svømmer nykh;jeblom (nymphæa alb11W) med sine store, hvide blomster. De gule nøkkeroser eller nykkjv- (1ull ()zu— har luteum o —umilam er der oCsaa men s’elden. — . D D Videre maa nævnes botnegr(1.9 (lobelia dortmaVmaj), der hæver sin stengel med de smaa hvide, porcelænsagt-ige blomster over van- det. Denne er en af de for kysten karakteristiske planter. End- videre findes: vasrylk (myriophyllam), hWestrumpa (h1ippur-is “(:ulga- ris), vandaks eller aaborrgra“9 (potamogeton), vandstjerne eller prikle (“(—allitri(“he), andemat ( lemna) og .flotgras 69pargan-ium). Paa sumpige bredder vokser flere steder sverdliljen eller mæk-je ( i ris pseudaeorusj, samt bukkeblekkja (m-enyanth(1s t-r-ifoliata). Fredløs (ly.s“i-m-aChia vulgari.s) er ogsaa seet et par steder, f. eks. paa Brem- angerland. Nogle planter, som findes paa klippeafsatser ogi klipperevner samt i de eiendommelige huler langs amtets kyst, maa ogsaa nævnes: Hymenophyllum u?ilsonii er en liden moslignende bregne, som her i landet kun findes i Bergensamterne. Dens almindelige voksested er fugtige klipper; den har en jevn udbredelse paa de sydligere Øer saavel som paa nogle steder i de vestligste dele af fastlandet. Dens nordgrændse er paa Hornelens nordside. End- videre kan nævnes af atlantiske b1—egnearter: En burkne, asplen‘ium adianthum nigrum, som vokser hist og her i klipperifter paa kysterne i Sønd— og Nordfjord, men som er sjeld- nere i Sogn, samt asplenium marimme, der er en i vort land særdeles